Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra objavljuje poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2015. godinu (za financiranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, sporta, tehničke kulture, turizma, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, zadovoljavanje potreba mladih i potreba udruga građana).

Javne potrebe

Obrazac prijave (.doc)