Gradonačelnik Grada Čabra donosi Odluku o poništenju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra.

Sukladno članku 1. Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra poništava se natječaj za prodaju kč. br. 135/2, površine 35 m2, 174/3, površine 65 m 2 i 174/4, površine 49 m2 sve u k.o. Čabar.
Obavijest o poništenju  natječaja objavit će se  u javnom glasilu “Novi list” d.d. Rijeka, a Odluka će se objaviti na web portalu Grada Čabra www.cabar.hr i na oglasnoj ploči Grada Čabra.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o ponišenju natječaja