Član Uprave društva na temelju članka 422. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine”, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13) i članka 27. Izjave o osnivanju KD “Čabranka” d.o.o. Čabar, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos djelatnika/ce

1 izvršitelj/ica
Naziv radnog mjesta: Vodoinstalater/ka

Ugovor o radu: na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 dana
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Uvjeti:
– školska sprema: srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vodoinstalatera
– radno iskustvo: najmanje 1 godina na istim ili sličnim poslovima, osobito na sustavu održavanja javne vodoopskrbe i odvodnje
– vozačka dozvola: B kategorije

Prijavi treba priložiti:
– životopis,
– presliku domovnice,
– presliku svjedodžbe
– presliku radne knjižnice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu,
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje ( ugovor o radu ili potvrda poslodavca) u izvorniku ili preslici,
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08).
Prilikom odabira kandidata postupiti će se i sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09,146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14).
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku 8 ( osam ) kalendarskih dana od dana objave natječaja, na adresu : Komunalno društvo “Čabranka” d.o.o. Čabar, 51 306 Čabar, N. oslobođenja 2, s naznakom “Za natječaj –  prijam u radni odnos vodoinstalatera/ke”.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ovaj Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Čabra.

KLASA: 363-01/15-01/12
URBROJ: 2108-03-05/1-15-1
Čabar, 20. siječnja 2015.godine

Direktor Društva
Leonard Vesel