Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je sljedeće JAVNE NATJEČAJE I POZIVE:
1. JAVNI NATJEČAJ (ENU-18/2015) za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada
2. JAVNI POZIV (EnU-20/2015) za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada
3. JAVNI POZIV (EnU-21/2015) za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama

1. JAVNI NATJEČAJ(ENU-18/2015) za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada
Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost suvlasnicima postojećih višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada, a radi sufinanciranja energetske obnove postojećih stambenih zgrada. Višestambena zgrada u smislu ovog natječaja je svaka ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, te ima tri ili više stambenih jedinica, kojom upravlja upravitelj zgrade, u skladu sa Zakonom o vlasništvu I drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153,09, 143/12) te Uredbom o održavanju zgrada (“Narodne novine” broj 64/97). Fond će po ovom Javnom natječaju dodjeljivati sredstva dotacija u iznosu do 60% opravdanih troškova vrijednosti investicije.
Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Javnom Natječaju su troškovi energetske obnove višestambenih zgrada (grupe mjera povećanja EnU ” izvođenje radova) u sukladnosti s Tehničkim uvjetima, a kojima se postiže ušteda od minimalno 30% Qh,nd, stručni nadzor
Rok za dostavu ponuda je 13.ožujak 2015.godine
Tekst Javnog natječaja možete preuzeti na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

2. JAVNI POZIV (EnU-20/2015) za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja provedbe energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada sukjladno obvezama propisanim člankom 7. Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (“Narodne novine” broj 48/14, 150/14). Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva dotacija u iznosu do 60% opravdanih troškova vrijednosti investicije. Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine 31.prosinca 2015. ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.
Pod opravdanim troškovima provedbe energetskog certificiranja zgrada podrazumijevaju se troškovi provedbe energetskog pregleda, izrade završnog izvješća o energetskom pregledu I izdavanja energetskog certifikata.
Tekst Javnog poziva možete preuzeti na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

3. JAVNI POZIV (EnU-21/2015) za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost suvlasnicima postojećih višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada, a radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u postojećim višestambenim zgradama. Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva dotacija u iznosu od 100% opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama, a najviše do iznosa od 35.000,00 kn po svakoj višestambenoj zgradi, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstva Fonda.
Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Javnom pozivu su troškovi izrade glavnog projekta rekonstrukcije višestambene zgrade koji sadrži predviđene mjere povećanja EnU, kojim se računski pokazuje ušteda energije projektom predviđenih mjere od minimalno 30% QQh,nd te dokazuje sukladnost s Tehničkim uvjetima u Prilogu 1.

Rok za dostavu zahtjeva na javni poziv počinje danom objave javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2015. godine, odnosno objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva. Tekst Javnog poziva možete preuzeti na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

GRAD ČABAR