Član Uprave društva na temelju članka 422. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine”, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13) i članka 27. Izjave o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva Čabar d.o.o. od 02. travnja 2014. godine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na poslovima komunalnog djelatnika-vozača specijalnog komunalnog vozila-čistača

Broj izvršitelja: 2
Naziv radnog mjesta: Komunalni djelatnik-vozač-čistač
Ugovor o radu: na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam na radno mjesto komunalnog djelatnika-vozača-čistača:
– SSS, vozač motornog vozila, kvalifikacija za upravljanje motornim vozilima
– položen vozački ispit B i C kategorije
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo

Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, OI, putovnice i sl.),
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe, potvrda o stručnoj osposobljenosti)
– dokaz o traženim položenim kategorijama vozila
– presliku radne knjižnice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu,
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08).

Prilikom odabira kandidata postupiti će se i sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09,146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14).
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku 8 (osam) kalendarskih dana od dana objave natječaja, na adresu:
Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o., 51 306 Čabar, Trg kralja Tomislava 9, s naznakom “Za natječaj –  prijam u radni odnos komunalnog djelatnika-vozača specijalnog komunalnog vozila-čistača”.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ovaj Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, oglasnoj ploči Grada Čabra i web stranici Grada Čabra.

KLASA: 112-01/15-01/1
URBROJ: 2108-04/1-15-1
Čabar, 02. ožujka 2015.godine
Direktor Društva:
Zvonimir Lipovac, dipl.oecc.

Natječaj – KTD, vozači