Pročelnica JUO-a Grada Čabra, na temelju članka 8. stavka 1. Programa i plana stručnog osposobljavanja osoba primljenih u JUO-a Grada Čabra bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini, (KLASA: 130-01/15-01/01, URBROJ: 2108-02/1-15-1 od 09.01.2015. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijem osobe za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini

Primaju se u Grad Čabar osobe za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini (u daljnjem tekstu: volonteri m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci, puno radno vrijeme (osam sati dnevno) i to stupnja obrazovanja
– završen diplomski sveučilišni studij ekonomske struke, jedan volonter
– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  ili srednja stručna sprema tehničke struke , jedan volonter
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke ili gimnazija,  jedan volonter.

Osim navedenih uvjeta kandidat/kinje mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, odnosno da:
a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijaliste ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.
Kandidat/kinje trebaju ispunjavati i uvjet da se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.
Uz prijavu kandidati/kinje dužni su priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe srednje škole za kandidate/kinje koji/e se prijavljuju na mjesto za koje je uvjet srednja stručna sprema, odnosno preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi za kandidate/kinje koji/e se prijavljuju na mjesto za koje je uvjet završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij),
4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
5. uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)
6. vlastoručno potpisanu izjavu, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
7. naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate/ kandidatkinje izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.
Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javog poziva,
kandidati/kinje za koje se ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, bit će pozvani na razgovor (intervju).
Urednom prijavom smatra se prijava koja je potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge
navedene u Javnom pozivu.
Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na Javni poziv.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama.
S izabranim kandidatima/kinjama zaključit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnih službenika/ca, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose do 11. ožujka 2015. godine do 11,00 bez obzira na način dostave.
Cilj volontiranja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11″ u nastavku teksta: ZSN).
Grad ne planira zaposliti volontera nakon isteka volonterskog staža.
Na prijam volontera ne primjenjuju se u potpunosti odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Pročelnica JUO-a naknadno će odlučiti hoće li za popunu volonterskog mjesta biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
Primanje volontera-vježbenika u Grad Čabar provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje “Rad i staž i prijevoz”. Kandidat kojeg odabere Grad bit će predložen Zavodu. Ugovor o volontiranju bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.
Pročelnica JUO-a naknadno će odlučiti hoće li kandidat koji bude izabran morati, i u kojem roku, priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova za koja se primaju.
Prijave se podnose na adresu: Grad Čabar (za volontiranje- naziv radnog mjesta), Narodnog oslobođenja 2, 51 306 Čabar, najkasnije do 12. ožujka 2015. godine u 11,00 sati bez obzira na način dostave.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.
Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Čabra.

KLASA:112-06/15-01/01
URBROJ: 2108-03/1-15-1
Čabar, 03. ožujka 2015.g.

Pročelnica JUO
Ivana Lakota, dipl.iur.

Javni poziv