Na temelju članka 37. Statuta grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije”  33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) i članka 4. Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/09, 07/11, 19/11 i 17/14) Gradsko vijeće grada Čabra donosi

O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra

Članak 1.
Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra i to:
kč. br.1299/28, površine 79 m2 , kč. br. 1400/2 površine 752 m2, kč. br. 1400/3 površine 798 m2  i kč. br. 1400/4  površine 719 m2, sve u katastarskoj općini Gerovo.

Uvjeti natječaja:
– početna kupoprodajna cijena: 140,00  kn /m2,  uvećano za  troškove provedbe natječaja (objava obavijesti u javnom glasilu)
– garantni polog za sudjelovanje u natječaju  utvrđuje se u iznosu od  10 % početne  kupoprodajne cijene po pojedinoj katastarskoj čestici odnosno 32.872,00 kuna
– nekretnine  se kupuju  po sistemu viđeno ” kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca
– pri odabiru najpovoljnije ponude povjerenstvo će se voditi kriterijem najviše ponuđene cijene
– čestice se prodaju isključivo kao cjelina
– čestice se prodaju u svrhu izgradnje industrijskog postrojenja uz uvjet ishodavanja potrebne dokumentacije i početka rada postrojenja u roku od 2 godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora
– po završetku roka za predaju ponuda, povjerenstvo na internet stranici Grada Čabra objavljuje datum javnog otvaranja ponuda. Javnom otvaranju mogu prisustvovati ponuditelji ili od njih određeni punomoćnici s javnobilježnički ovjerenom punomoći
– po otvaranju ponuda i utvrđenju da iste udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, utvrđuje se najviša ponuđena cijena. Svaki ponuditelj može u postupku otvaranja ponuditi veću cijenu od, do tada najviše ponuđene. Visina pojedinačne ponude, kojom se nudi veća cijena od najviše pisano ponuđene, iznosi 5,00 kuna / m2
– konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće grada Čabra na prijedlog predsjednika Povjerenstva
– pravo na podnošenje pisanih ponuda za kupnju nekretnina  imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te ostale fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim propisima.

Pisana ponuda mora sadržavati:
a) broj i površinu katastarske čestice za koju se natječe
b) iznos ponuđene cijene izražen u kunama po m2
c) za fizičke osobe – ime i prezime, OIB, adresu i dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice) za pravne osobe ” naziv tvrtke, OIB, adresu, ime i prezime osobe za zastupanje, presliku izvoda iz sudskog registra ne stariju od 6 mjeseci
d) potvrdu Grada Čabra o uredno izvršavanju ugovornih obveza ukoliko je ponuditelj bio u proteklih 10 godina ugovorna strana s Gradom Čabrom
e) potvrdu Grada Čabra i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čabra o nepostojanju duga ponuditelja po bilo kojoj osnovi
d) dokaz o uplaćenom garantnom pologu.

Garantni polog za sudjelovanje u Natječaju uplaćuje se na žiro ” račun Proračuna Grada Čabra broj HR6024020061805500009 , model 68, poziv na broj 7242  ” OIB natjecatelja, uz naznaku “Garantni polog za sudjelovanje u Natječaju za kupnju nekretnine u k.o. Gerovo”.
Garantni polog uračunat će se, najpovoljnijem natjecatelju, odnosno natjecatelju koji ostvari  pravo kupnje, u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju garantni polog se vraća na broj računa (tekućeg računa ili štedne knjižice) koji je natjecatelj dužan navesti u Ponudi.
– natjecatelj koji je utvrđen najpovoljnijim ponuđačem dužan je pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora najkasnije u roku od osam (8) dana računajući od dana primitka obavijesti da je utvrđen najpovoljnijim ponuđačem.
– izlicitirani iznos kupoprodajne cijene nekretnine plaća se odjednom u cijelosti u roku od
petnaest (15) dana po sklapanju kupoprodajnog ugovora.
– izlicitirana cijena se uplaćuje na žiro ” račun Proračuna Grada Čabra broj HR6024020061805500009, model, 68,  uz poziv na broj 7757″ OIB kupca
– kupac stječe pravo uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama nakon što u cijelosti isplati kupoprodajnu cijenu
– ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude, ne pristupi zaključivanju kupoprodajnog ugovora u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti da je utvrđen najpovoljnijim ponuđačem i/ili u roku utvrđenom ugovorom ne uplati izlicitirani iznos kupoprodajne cijene  i/ili zatraži i dobije raskid sklopljenog kupoprodajnog ugovora garantni
polog mu se neće vratiti.
– ako natjecatelj koji je utvrđen kao najpovoljniji odustane od ponude, pravo na kupnju te nekretnine stječe natjecatelj sa sljedećim najvišim ponuđenim iznosom
– ostali uvjeti kupnje bit će uređeni ugovorom koji će biti osnova za uknjižbu prava vlasništva
– ponude sa prilozima  se podnose na adresu: GRAD ČABAR , NARODNOG OSLOBOĐENJA 2, ČABAR , s naznakom ” Za natječaj- k.o. Gerovo” , poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Grada
– rok za podnošenje ponuda je do 16. ožujka 2015. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave
– nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati
– davanjem ponude za otkup ponuditelj potvrđuje da je upoznat sa sadržajem Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu grada Čabra
– Grad Čabar  zadržava pravo ne odabrati niti jednog ponuđača i pravo  potpunog ili djelomičnog poništenja  natječaja
– za sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, uvid u kopiju katastarskog plana sa prikazom dijelova zemljišta ili druge informacije, svi zainteresirani mogu se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, Čabar ili putem telefona broj 051/829-490 (centrala) ili 051/829-495 (ured pročelnice)
– terenski ogled nekretnina omogućiti će se ovisno o zainteresiranosti ponuditelja, a vrijeme obilaska objaviti će se na web stranici Grada Čabra.

Tekst natječaja k.o. Gerovo