Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra: kč. br.1299/28, površine 79 m2, kč. br. 1400/2 površine 752 m2, kč. br. 1400/3, površine 798 m2 i kč. br. 1400/4, površine 719 m2, sve u katastarskoj općini Gerovo.

Tekst natječaja k.o. Gerovo