Upravno vijeće dječjeg vrtića “Buba Mara” Čabar objavljuje

Natječaj za prijem stručnog suradnika – pedagoga

(tekst natječaja)