Iskazivanje interesa i potreba za kupnju kompostera

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. poziva sve zainteresirane građane koji imaju prebivalište na području grada Čabra, a koji su obveznici plaćanja komunalne naknade Gradu Čabru i koji su evidentirani kao korisnici usluga odvoza komunalnog otpada te građane koji su evidentirani kao obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor, za iskazivanje interesa kupnje polietilenske posude za kompostiranje, volumena 350 lit. Naime, u suradnji Grada Čabra i KTD Čabar d.o.o. nabavljene se određene količine potrebnih kompostera sa svrhom da se građanima omogući odvojeno odlagati biološki otpad (otpad iz kuhinje i iz vrta) u svom dvorištu i proizvoditi kvalitetni kompost za vlastite potrebe i na taj način smanjiti količinu otpada koji se odlaže u posude za miješani komunalni otpad.

Povlaštena cijena kompostera iznosi 164,00 kn/posuda.

Svoje prethodne prijave (s potrebitim podacima: ime i prezime korisnika, adresa, OIB) molimo dostaviti u Komunalno trgovačko društvo Čabar, na poslovnu adresu Društva u Čabru: Trg kralja Tomislava 9 (drugi ulaz), putem telefona/telefaxa: 051 821 505 ili putem e-maila: ktd@ktd-cabar.hr

Komunalno trgovačko društvo Čabar