Član Uprave društva na temelju članka 422. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine”, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13) i članka 27. Izjave o osnivanju KD “Čabranka” d.o.o. Čabar, donosi ODLUKU o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za prijam u radni odnos

Članak 1.
Djelomično se poništava Javni natječaj za prijam u radni odnos; KLASA: 363-01/15-01/90, URBROJ: 2108-03-05/1-15-1 pod točkom 2. za radno mjesto: elektrotehničara, objavljen dana 09. lipnja 2015. godine na oglasnoj ploči i Internet stranici Grada Čabra.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

KLASA: 363-01/15-01/90
URBROJ: 2108-03-05/1-15-2

Čabar, 18. lipnja 2015. godine

Direktor Društva
Leonard Vesel