Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08 i 61/11-u nastavku teksta ZSN), raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu

u Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra na radno mjesto višeg stručnog suradnika za proračun, financije i računovodstvo, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
– magistar/magistrica ekonomske struke,
– najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,
– položen državni stručni ispit.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu ekonomske struke.

Javni natječaj za prijam u službu – Tekst natječaja

Opis posla i podaci o plaći