Sukladno članku 19. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 23/15), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Čabra objavljuje pravovaljane liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Čabar, Prezid, Tršće, Gerovo i Plešce.

ČABAR
PREZID
TRŠĆE
GEROVO
PLEŠCE