Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), članka 57. Statuta grada Čabra („Sl.n. PGŽ“ 33/09, 28/10) te članka 4. Odluke o poslovnom i stambenom prostoru u vlasništvu i posjedu Grada Čabra („Sl.n.“ PGŽ 8/99, 10/02, 28/05 i 20/08, 54/09 i 07/11), gradonačelnik Grada Čabra donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Čabra

Raspisuje se natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Čabra u Tršću, Školska 1, podrumski dio Doma kulture, površine 199,49 m2.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA: Početna cijena zakupa je 10,00 kn/m2. Prostor se daje u zakup u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili organizacije sadržaja za mlade. Pravo na zakup ima sudionik natječaja koji ispunjava uvjete natječaja i koji uz to ponudi najviši iznos zakupnine. Po raskidu ili prestanku važenja ugovora o zakupu, zakupnik nema pravo povrata uloženih sredstava u prostor. Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati i materijalne troškove koji terete prostor.

Gradonačelnik Grada Čabra zadržava pravo poništenja ovog natječaja i isto nije dužan obrazložiti (Grad Čabar ne podmiruje troškove natječaja ponuditeljima). Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje imaju registrirano sjedište i djelatnost na području Republike Hrvatske, državljani Republike Hrvatske. Poslovni prostor izdaje se u zakup u viđenom stanju pa je zakupnik dužan poslovni prostor urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku te se potpisom Ugovora o zakupu odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga, bez obzira da li su u poslovni prostor ulagali sa ili bez suglasnosti zakupodavca. Zakupnik je dužan sam pribaviti svu dokumentaciju potrebnu za početak obavljanja predmetne djelatnosti u zakupljenom prostoru. Natjecatelji u ponudi moraju navesti: ime i prezime, adresu , kontakt telefon i OIB ( za fizičke osobe) odnosno, naziv, sjedište i MB (za pravne osobe) te broj žiro ili tekućeg računa radi povrata jamčevine. Uz ponudu treba priložiti: ponuđeni iznos mjesečne zakupnine po jediničnoj mjeri od 1m2; presliku rješenja o registraciji (za pravne i fizičke osobe) i presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (za fizičke osobe) ; presliku osobne iskaznice; dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 3 ponuđene mjesečne zakupnine te dokaz o pravu kojim se ostvaruje prvenstveno pravo na sklapanje ugovora, potvrdu o nepostojanju duga podnositelja prijave , po bilo kojoj osnovi prema Gradu Čabru ili komunalnim društvima u vlasništvu Grada Čabra. Jamčevina se uplaćuje na žiroračun Grada Čabra 2402006-1805500009 koji se vodi kod Erste&Steiermärkische banke, model 68, pozivom na broj: 7706 – OIB. Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina se uračunava u mjesečnu zakupninu. Natjecateljima čija ponuda ne bude prihvaćena uplaćena se jamčevina, bez prava na obračun kamata, vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradonačelnika Grada Čabra o davanju u zakup. Ako natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj će se ponoviti ako nema drugih prihvatljivih ponuda. Rok za podnošenje pisanih ponuda je do 12,00 sati 15. veljače 2016. godine bez obzira na način dostave. Ponude dostavljene nakon isteka roka, neuredne i nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude, neće se razmatrati. Ponude za natječaj i dokumentacija predaju se neposredno u pisarnici Grada Čabra ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: GRAD ČABAR, Narodnog oslobođenja 2, Čabar, s naznakom “PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U TRŠĆU – NE OTVARAJ”.

Prostor je moguće razgledati uz prethodnu najavu na broj 824-110

Gradončelnik
Kristijan Rajšel, prof.