Godišnje financijsko izvješće člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i regionalne samouprave izabranog s liste birača Vidoslav Žagar.

GFI Vidoslav Žagar