EUOsnovni je cilj izrade i usvajanja Strategije razvoja kao strateškog  dokumenta grada Čabra odgovorno i efikasno upravljanje ekonomskim  razvojem temeljeno na stručnoj i znanstveno utemeljenoj analizi i  participativnoj viziji budućih ekonomskih kretanja. Također, izrada ovog strateškog dokumenta posebno je značajna s aspekta mogućnosti apliciranja projekata ruralnog razvoja Grada i dobivanja sredstava europskih fondova, ali i s aspekta realizacije nekih drugih projekata  koji također mogu doprinijeti kvaliteti upravljanja i usmjeravanja razvoja grada Čabra. Usvajanje i realizacija Strategije pretpostavka je i  značajnijih investicijskih aktivnosti na području Grada. Ovaj strateški dokument također je u funkciji kontinuiranog praćenja usvojenih projekata  i konkretnih mjera, analize  postignutih rezultata u odnosu na usvojene  mjere i aktivnosti, te usmjeravanja i korekcije lokalne politike prema zacrtanim razvojnim ciljevima.

Nakon izrade nacrta, otvara se javna rasprava na nacrt Strategije razvoja Grada Čabra 2015.-2020, a traje od 20.04.2016. do 06.05.2016. godine.

Prijedlozi, sugestije i primjedbe mogu se uputiti za vrijeme trajanja javne rasprave pismeno na adresu Grad Čabar, Narodnog oslobođenja 2.,51306 Čabar, poštom ili osobno, te putem e-mail adrese info@cabar.hr.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji.

Nacrt Strategije razvoja Grada Čabra možete pogledati ovdje:

Strategija razvoja Grada Čabra 2015.-2020.