Grad Čabar objavljuje Poziv na dostavu ponuda o nabavi usluga:
Izrada Studije o utjecaju na okoliš za zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Peterkov Laz.

Poziv na dostavu ponuda – Studija o utjecaju na okoliš