Sukladno Zaključku gradonačelnika Grada Čabra o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2017. godinu od 7. listopada 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra objavljuje

Natječaj za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2017. godinu

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu programa javnih potreba u djelatnostima predškolskog odgoja, školstva, kulture, tehničke kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi kao i ostalih programa ostalih neprofitnih organizacija te manifestacija koje će se financirati iz Proračuna Grada Čabra za 2017. godinu.

Natječaj – Javne potrebe 2017.

Upute za prijavu na natječaj

Obrazac osnovni podaci o udruzi

Obrazac osnovni podaci o programu

Obrazac proračuna programa