Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju javnosti i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/16-02/95, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-13 od 18. siječnja 2017. godine objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE

o Studiji o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Peterkov Laz“ na dijelu k.č. 2054 k.o. Gerovo u Gradu Čabru

1. Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Peterkov Laz“ na dijelu k.č. 2054 k.o. Gerovo u Gradu Čabru (u daljnjem tekstu: Studija) započet će 9. veljače i trajat će do 10. ožujka 2017. godine.
2. Javni uvid u Studiju može se izvršiti u Gradskoj vijećnici Grada Čabra Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar, radnim danima od 7,00 do 15,00 sati.
3. Studija i ne-tehnički sažetak Studije bit će s danom početka javne rasprave dostupan javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike: http://puo.mzoip.hr/
4. Javno izlaganje o Studiji održat će se u četvrtak, 23. veljače 2017. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar, s početkom u 16,00 sati.
5. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se
– upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
– dostaviti u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula 2, s naznakom Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš, te na e-mail adresu: jelena.canik@pgz.hr zaključno s danom završetka javne rasprave.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.
Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.