OBAVIJEST br. 2/2017

za korisnike usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada

Poštovani korisnici usluga,

ovim putem želimo izvijestiti korisnike naših usluga /fizičke osobe/ da je Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o., počevši s obračunom za mjesec siječanj 2017. godine, započelo s primjenom novog načina obračuna za usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada, na način dostave tromjesečnog pregleda zaduženja s priloženim virmanskim nalozima za mjesečne uplate. Na taj način, korisnici će imati uvid u stanje računa na određeni dan te imati mogućnost za eventualna plaćanja više obračunatih naknada odjednom. Ukoliko se pojavi potreba za ispisom pojedinačnih mjesečnih računa, isti se mogu bez odgode dostaviti na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva korisnika. Želimo napomenuti da je, kao i do sada, moguća korekcija broja članova domaćinstva i unutar predviđenog tromjesečnog razdoblja, a promjena će biti obračunata i vidljiva na sljedećem pregledu zaduženja.
Koristimo prigodu da Vas informiramo i o promjeni/smanjenju cijena sakupljanja odvoza komunalnog otpada do kojih je došlo uslijed smanjenja stope poreza na dodanu vrijednost od 25% na 13%. Nova cijena po članu domaćinstva iznosi 17,09 kn.
Novi cjenik usluga objavljen je na web stranici KTD Čabar: www.ktd-cabar.hr

Direktor KTD ČABAR:
Zvonimir Lipovac, dipl,oecc.