Na temelju članka 37. Statuta grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije“  33/09, 28/10, 27/12, 14/13, 10/16) i članka 4. Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu grada Čabra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09, 07/11, 19/11 i 17/14) Gradsko vijeće grada Čabra, donijelo je

O D L U K U

o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra.

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra :

kč. br.1/825, površine 3392 m2 ( 943 čhv)  i kč. br. 1/826 , površine 6862 m2 (1308 čhv), obje u katastarskoj općini Cesarica, upisane u zk uložak 1430 Općinskog suda u Gospiću, zemljišnoknjižnog odjela u Gospiću.

Uvjeti natječaja:
-početna kupoprodajna cijena: 250,00  kn /m2,  uvećano za  troškove provedbe natječaja (objava obavijesti u javnom glasilu)
– garantni polog za sudjelovanje u natječaju  utvrđuje se u iznosu od  25,00 kuna/m2 za pojedinu katastarsku česticu
– nekretnine  se kupuju  po sistemu viđeno – kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca
– pri odabiru najpovoljnije ponude povjerenstvo će se voditi kriterijem najviše ponuđene cijene
– prednost ima ponuditelj koji kupuje obje nekretnine, u kojem slučaju kriterij za odabir nije  najveća ponuđena cijena uz uvjet da razlika u ponudi, za nekretninu za koju se natječe više ponuditelja, nije veća od 20 %
– po završetku roka za predaju ponuda, povjerenstvo na internet stranici Grada Čabra objavljuje datum javnog otvaranja ponuda. Javnom otvaranju mogu prisustvovati ponuditelji ili od njih određeni punomoćnici s javnobilježnički ovjerenom punomoći
– po otvaranju ponuda i utvrđenju da iste udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, utvrđuje se najviša ponuđena cijena. Svaki ponuditelj može u postupku otvaranja ponuditi veću cijenu od, do tada najviše ponuđene. Visina pojedinačne ponude , kojom se nudi veća cijena od najviše pisano ponuđene, iznosi 25,00 kuna / m2
– konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće grada Čabra na prijedlog predsjednika Povjerenstva
– pravo na podnošenje pisanih ponuda za kupnju nekretnina  imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te ostale fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim propisima.

Pisana ponuda mora sadržavati:
a) broj i površinu katastarske čestice za koju se natječe
b) iznos ponuđene cijene izražen u kunama po m2
c) za fizičke osobe – ime i prezime, OIB, adresu i dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice) za pravne osobe – naziv tvrtke, OIB, adresu, ime i prezime osobe za zastupanje, presliku izvoda iz sudskog registra
d) dokaz o uplaćenom garantnom pologu.

2. Garantni polog za sudjelovanje u Natječaju uplaćuje se na žiro – račun Proračuna Grada Čabra broj HR6024020061805500009 , model 68, poziv na broj 7242  – OIB natjecatelja, uz naznaku „Garantni polog za sudjelovanje u Natječaju za kupnju nekretnine“.
Garantni polog uračunat će se, najpovoljnijem natjecatelju, odnosno natjecatelju koji ostvari prvenstveno pravo kupnje, u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju garantni polog se vraća na broj računa (tekućeg računa ili štedne knjižice) koji je natjecatelj dužan navesti u Ponudi.

– natjecatelj koji je utvrđen najpovoljnijim ponuđačem dužan je pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora najkasnije u roku od osam (8) dana računajući od dana primitka obavijesti da je utvrđen najpovoljnijim ponuđačem.
– izlicitirani iznos kupoprodajne cijene nekretnine plaća se odjednom u cijelosti u roku od petnaest (15) dana po sklapanju kupoprodajnog ugovora.
– izlicitirana cijena se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Čabra broj HR6024020061805500009, model, 68,  uz poziv na broj 7757– OIB kupca
– kupac stječe pravo uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama nakon što u cijelosti isplati kupoprodajnu cijenu
– ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude, ne pristupi zaključivanju kupoprodajnog ugovora u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti da je utvrđen najpovoljnijim ponuđačem i/ili u roku utvrđenom ugovorom ne uplati izlicitirani iznos kupoprodajne cijene  i/ili zatraži i dobije raskid sklopljenog kupoprodajnog ugovora garantni polog mu se neće vratiti.
– ako natjecatelj koji je utvrđen kao najpovoljniji odustane od ponude, pravo na kupnju te nekretnine stječe natjecatelj sa sljedećim najvišim ponuđenim iznosom, ali po najvišoj izlicitiranoj cijeni
– ostali uvjeti kupnje bit će uređeni ugovorom koji će biti osnova za uknjižbu prava vlasništva
– ponude sa prilozima  se podnose na adresu: GRAD ČABAR , NARODNOG OSLOBOĐENJA 2, ČABAR , s naznakom „ Za natječaj-Cesarica“ , poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Grada
– rok za podnošenje ponuda je do 24. ožujka 2017.  do 12,00 sati, bez obzira na način dostave
– nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati
– davanjem ponude za otkup ponuditelj potvrđuje da je upoznat sa sadržajem Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu grada Čabra
– Grad Čabar  zadržava pravo ne odabrati niti jednog ponuđača i pravo  potpunog ili djelomičnog poništenja  natječaja
– za sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, uvid u kopiju katastarskog plana sa prikazom dijelova zemljišta ili druge informacije, svi zainteresirani mogu se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, Čabar ili putem telefona broj 051/829-490 (centrala) ili 051/829-495 (direktni).

Gradsko vijeće grada Čabra