Temeljem članka 14. Odluke o priznanjima Grada Čabra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 28/10,13/12.), (u daljnjem tekstu: Odluka), Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Čabra objavljuje:

Javni poziv

fizičkim i pravnim osobama, javnim ustanovama, tijelima državne uprave, udrugama građana, političkim strankama, koji imaju prebivalište ili sjedište na području grada Čabra, članovima Gradskog vijeća, Odborima Gradskog vijeća i gradonačelniku grada Čabra, za podnošenje prijedloga za dodjelu sljedećih priznanja Grada Čabra u 2017. godini:

1. PLAKETA GRADA ČABRA ZA ŽIVOTNO DJELO
Plaketa Grada Čabra za životno djelo je najviše javno priznanje Grada koje se dodjeljuje
fizičkoj osobi za cjelovito djelo koje je ostvareno u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje
predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Čabra iz područja kulture,
gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta i tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša (čl. 5. Odluke).

2. ZLATNA PLAKETA
Zlatna plaketa Grada Čabra dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi, udruzi, javnoj ili drugoj
ustanovi, poduzeću, trgovačkom društvu, jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, državnim tijelima i drugim institucijama za njihove izuzetne zasluge i rezultate i naročiti doprinos u razvoju Grada Čabra, u svim oblastima stvaralaštva ili suradnje (čl. 6. Odluke).

3. SREBRNA PLAKETA
Srebrna plaketa Grada Čabra se dodjeljuje osobama ili tijelima iz članka 6. Odluke, za vrijedne zasluge i rezultate u razvoju Grada Čabra u svim oblastima stvaralaštva ili suradnje (čl. 7. Odluke).

4. POVELJA POČASNOG GRAĐANINA.
Grad Čabar može, pojedinu osobu koja je zaslužna za Grad, proglasiti počasnim građaninom
Grada Čabra. Počasnim građaninom Grada Čabra može biti proglašena fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji je svojim radom i djelovanjem, značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Grada Čabra (čl. 8. Odluke).

5. GODIŠNJA NAGRADA
Godišnja nagrada Grada Čabra dodjeljuje se fizičkoj osobi, grupi građana i udrugama za
posebno vrijedne rezultate koji doprinose razvoju Grada u raznim područjima stvaralaštva,
ostvarenih u protekloj kalendarskoj godini (čl. 9. Odluke).

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA ČABRA
Kriteriji za dodjelu priznanja su:
a) za fizičke osobe
– da se radi o istaknutim osobama koje su svojim kontinuiranim, izuzetno značajnim i vrijednim gospodarskim, znanstvenim, odgojno-obrazovnim i pedagoškim, kulturno- umjetničkim, sportskim, humanitarnim ili drugim javnim radom dale trajan doprinos i ostvarile nadprosječne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka pojedine oblasti, odnosno izuzetan doprinos sveopćem razvoju Grada Čabra, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske,
– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina,

b) za pravne osobe
– da su ostvarile izuzetne i vrijedne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u unapređivanju ukupnog gospodarskog ili društvenog razvitka kao i doprinos ugledu Grada Čabra, Županije i Republike Hrvatske,
– za kvalitetan i prepoznatljiv dugogodišnji rad, u pravilu za razdoblje od 10 i više jubilarnih
godina.

Predlagatelji uz prijavu moraju podnijeti dokaz ili detaljno obrazloženje, kojim potvrđuju
ispunjenje uvjeta potrebnih za dodjelu određenog priznanja (članak 17. Odluke).
Rok za dostavu prijedloga je 24. srpnja 2017. (ponedjeljak), do 15.00 sati bez obzira na način dostave, na adresu:
GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA, Odbor za izbor i imenovanje Narodnog oslobođenja 2, ČABAR 51306 (za dodjelu priznanja grada Čabra u 2017. – NE OTVARAJ).
Nepravovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati (članak 18. Odluke).

Odbor za izbor i imenovanje
Gradskog vijeća grada Čabra