Obavijest KTD Čabar, za korisnike usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada naselja Plešce:

Obavijest – odvojeno sakuplanje otpada, Plešce