Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO – u grada Čabra za 2018. godinu (KLASA: 130-01/18-01/02, URBROJ: 2108-02/1-18-1 od 08. siječnja 2018. godine) Gradonačelnik grada Čabra objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Čabra.

Javni poziv