Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (N.N. br. 31/15) propisana je obveza izvještavanja o potrošnji sredstava iz javnih izvora uključujući i sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu propisan je obrazac PROR-POT, a dostavlja se davatelju sredstava.

Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za 2017. godinu koji se sastavlja na Obrascu: PROR-POT potrebno je dostaviti do 31.3.2018. godine. Uz izvještaj dužni ste dostaviti i kopiju vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/izdatak, iskazan u Obrascu: PROR-POT (račune, obračune ili druge odgovarajuće dokumente).

U slučaju ne postupanja u skladu s ovim pozivom uplaćena sredstva za 2017. godinu bit će potrebno vratiti na račun proračuna Grada Čabra, a sredstva predviđena u proračunu za 2018. godinu neće se isplatiti.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na tel. 051 829 576
Grad Čabar

Obrazac PROR-POT