Temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16), grad Čabar objavljuje

Javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području grada Čabra, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) dostave gradu Čabru podatke o lokacijama građevina (više/stambene građevine, garaže, pomoćni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina i stanja materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Navedeni podaci dostavljaju se u obliku popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest, zaključno do 31. ožujka 2018. godine.
Obrazac za prijavu građevina na području grada Čabra u kojima se nalazi azbest

Ispunjeni obrasci se mogu dostaviti:
– osobno u pisarnicu grada Čabra ili poštom na adresu: Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
– na e-mail info@cabar.hr

Prikupljeni podaci će se, po isteku roka za prijavu, proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

Grad Čabar