Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.) Dječji vrtić Buba Mara Čabar , oglašava

Javni poziv za sve korisnike usluga dječjeg vrtića upisane u pedagošku godinu 2017./2018. i nove korisnike koji će se uključiti u pedagoškoj godini 2018./2019. u odgojno-obrazovni rad dječjeg vrtića Buba Mara Čabar

Pozivamo roditelje korisnike usluga Dječjeg vrtića čija su djeca upisana u pedagošku godinu 2017./2018.i roditelje koji od sljedeće pedagoške godine 2018./2019. imaju namjeru svoju djecu upisati u programe Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar, na ispunjavanje informativne ankete o potrebama cjelodnevnog rada dječjeg vrtića. Podaci se prikupljaju u svrhu prijave na natječaj – poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku- ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”.
Uspješnom prijavom i pozitivnom ocjenom projekta, Vašoj bi se djeci osigurao boravak u područnim odjelima u Gerovu, Prezidu i Čabru od 6.00 do 16.00 sati, bez povećanja cijene usluga dječjeg vrtića.

Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe u mješovitu odgojno – obrazovnu skupinu od 3 godine do polaska u školu može se uključiti najviše: GEROVO 27 djece, PREZID 20 djece, ČABAR 20 djece.
U odgojno – obrazovnu skupinu može se uključiti jedno dijete s lakšim teškoćama i tada se broj djece u skupini smanjuje za dvoje.
U odgojno – obrazovnu skupinu može se uključiti samo jedno dijete s većim ili kombiniranim teškoćama ako je nedostatan broj djece za ustroj odgojne skupine s posebnim programom i tada se broj djece u skupini smanjuje za četvero.

Molimo korisnike da ispune anketu i istu pošalju elektronskim putem na e-mail bubamaracabar@hotmail.com ili ju dostave u sve područne odjele Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar ili u pisarnicu gradske uprave, Narodnog oslobođenja 2, Čabar. Anketu je moguće preuzeti na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar (www.dv-bubamara.hr), internetskoj stranici Grada Čabra (www.cabar.hr), svim područnim odjelima vrtića i gradskoj upravi grada Čabra.
Rok za predaju anketnog listića je utorak, 20. ožujka 2018. godine.

Ravnateljica:
Laura Turk Resman

Javni poziv

Anketni listić