Obavijest za korisnike usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. obavještava korisnike usluga prikupljanja komunalnog otpada s područja grada Čabra, da je novom Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (Službene novine grada Čabra 1/18) predviđena obveza svih korisnika usluga da svoj proizvedeni biorazgradivi komunalni otpad izdvaja iz miješanog komunalnog otpada i neposredno ga obradi biološkom aerobnom obradom-kompostiranjem za svoje potrebe, tako da se u tom slučaju taj komunalni otpad u potpunosti ne predaje putem spremnika Davatelju usluge (članak 7. Odluke).
Svrha donošenja navedene odredbe je smanjene ukupne količine prikupljenog komunalnog otpada, odnosno smanjenje troškova odlaganja komunalnog otpada. Naime, nakon zatvaranja i sanacije odlagališta „Peterkov laz“, a najkasnije u četvrtom kvartalu ove godine, slijedi obveza odvoza i odlaganje otpada na lokacijama izvan područja grada Čabra (ili na lokaciju buduće pretovarne stanice u Delnicama ili neposredno na lokaciju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“), pa će smanjenje količine otpada na mjestu nastanka uveliko utjecati na ukupnu cijenu javne usluge za sve korisnike prikupljanja komunalnog otpada na području grada Čabra (za informaciju: sadašnja cijena odlaganja u ŽCGO Marišćina iznosi 470,00 kn po toni odloženog otpada).
Iz tog razloga pripremili smo kratke Upute o kompostiranju (privitak ovoj Obavijesti). Način kompostiranja može biti na kompostnoj hrpi na vlastitoj površini ili u plastičnim komposterima (podsjećamo korisnike usluga da je polietilenske posude za kompostiranje, volumena 350 litara, moguće dobaviti putem KTD-a Čabar). Dobavom plastičnih kompostera želimo da se građanima omogući odvojeno odlagati biološki otpad (otpad iz kuhinje i iz vrta) u svom dvorištu i proizvoditi kvalitetni kompost za vlastite potrebe. Na taj način se može znatno utjecati na smanjenje količine otpada koji se, do sada, odlagao u posude za miješani komunalni otpad.

DODATNA NAPOMENA:
S obzirom da je početkom proljeća uočeno da pojedini korisnici usluga ne postupaju u skladu s utvrđenim pravilima (u posude za miješani komunalni otpad odlažu se nedopuštene tvari – odlaže se zemlja, granje, otpad iz vrta, pijesak, rizla, kamenje, građevinski materijal, vrući pepeo, i dr.), a veliki dio korisnika svoj otpad odlažu u posude/kontejnere namijenjene samo za potrebe groblja (ovim putem najavljujemo uvođenje video nadzora), molimo i pozivamo da se to više ne čini, kako bi se izbjegle moguće kazne.
Korisnike naših usluga ponovno želimo podsjetiti i upozoriti na sljedeće:
– u posude se ne smije odlagati: tekuće ili polutekuće tvari, kamenje, zemlja, građevinski materijal ili otpad, metalni predmeti, opasne tvari (električni i elektronički otpad, baterije, akumulatori, auto gume, otpadna motorna ulja, kiseline, ambalaža od herbicida i sl.), žeravica ili vrući pepeo, uginule životinje, životinjski ostaci i izmeti, granje, otpad iz vrta, i sl. Ukoliko korisnik u posude odlaže navedene nedopuštene tvari odgovara davatelju usluga za nastalu štetu;
– zeleni rezani otpad (lišće, grane, trava i sl.) je zabranjeno odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad.
– zabranjeno je odlaganje miješanog i drugog komunalnog otpada u spremnike namijenjene za potrebe groblja.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO
ČABAR d.o.o.