Obavijest br. 7/2018. za korisnike usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada – odvojeno prikupljanje korisnog otpada – papir i karton

Izmjena rasporeda sakupljanja i odvoza

Poštovani korisnici usluga,
sukladno analizi prikupljenih količina otpadnog papira i kartona na cjelokupnom području grada Čabra tijekom prethodnog razdoblja, utvrdila se je potreba izmjene mjesečnog rasporeda/kalendara sakupljanja i odvoza papira i kartona.

Počevši od mjeseca srpnja otpadni papir i karton će se skupljati prema sljedećem rasporedu:

1. područja MO Gerovo i Tršće – prvog petka u mjesecu;
2. područja MO Prezid, Čabar i Plešce – trećeg petka u mjesecu;

Koristimo prigodu još jednom podsjetiti da se usluga sakupljanja i odvoza otpadnog papira i kartona pruža bez naknade za korisnika usluge te da više ne odlažu papir i karton u posude za miješani komunalni otpad.

Za eventualna pojašnjenja možete se obratiti u Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o., Trg kralja Tomislava 9, Čabar: tel.: 821-505, e-mail: ktd@ktd-cabar.hr

Direktor KTD ČABAR:
Zvonimir Lipovac, dip.oecc.