U skladu s člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i sukladno članku 19 . Izjave o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva Čabar d.o.o., Skupština Društva raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Komunalnog trgovačkog društva Čabar d.o.o. Čabar

Broj izvršitelja: 1
Naziv radnog mjesta: direktor
Ugovor o radu: na određeno vrijeme od 5 godina
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Za izbor i imenovanje direktora Komunalnog trgovačkog društva Čabar d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ispunjava i sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke i 1 godinu radnog iskustva u struci (odnosno prije VSS), ili sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomske, pravne ili tehničke struke (odnosno prije VŠS) i 2 godine radnog iskustva u struci, ili srednju stručnu spremu ekonomskog, pravnog ili tehničkog usmjerenja i 3 godine radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na osobnom računalu,
– posjedovanje organizacijskih sposobnosti rukovođenja,
– posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Prijavi treba priložiti:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice ili domovnice,
– presliku diplome ili svjedodžbe,
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu na radno mjesto ), izvornik ili presliku,
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave natječaja,
– presliku vozačke dozvole

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08, 69/17).
Prilikom odabira kandidata postupit će se i sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121//17).
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo postojanje prava prednosti na koje se poziva.
S kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina.)

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici u roku od 8 (osam) dana od dana objave na web stranici Društva i Grada Čabra te oglasnoj ploči Društva i Grada Čabra, na adresu KTD Čabar, Trg kralja Tomislava 9, 51306 Čabar s naznakom “za Javni natječaj-izbor i imenovanje direktora-ne otvaraj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatu izbora u roku od 10 dana od dana proteka roka za podnošenje prijava. Skupština zadržava pravo da ne prihvati nijednu od pristiglih ponuda ili da poništi natječaj.

KLASA: 112-03/18-01/1
URBROJ: 2108-04/1-18-2
Čabar, 24.10. 2018. godine

Jedini član K.T.D. Čabar d.o.o./Skupština Društva
Predsjednik Kristijan Rajšel, prof.