Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO – u grada Čabra za 2019. godinu (KLASA: 130-01/19-01/01, URBROJ: 2108-02/1-19-1 od 07. siječnja 2019. godine) Gradonačelnik grada Čabra objavljuje Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Čabra.

Javni poziv – stručno osposobljavanje 2019.