Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na 24.sjednici održanoj 3.prosinca 2019. donijelo je Odluku o raspisivanju

Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića Buba Mara Čabar