Planovi nabave Grada Čabra javno su objavljeni na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Pristup na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan nabave 2020.

Prva izmjena plana nabave 2020.

Upute za pretraživanje plana nabave na EOJN