KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ČABAR d.o.o.
Trg kralja Tomislava 9
51306 Čabar
KLASA: 003-01/20-01/1
UR.BROJ: 2108-04/1-20-3
Čabar, 31. ožujka 2020.

Temeljem članka III. Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, od 19. ožujka 2020. godine, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1, te na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Čabra, KLASA: 363-02/20-01/05,URBROJ: 2108-02/2-20-2, direktor Komunalnog trgovačkog društva Čabar d.o.o. donosi slijedeću

ODLUKU O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA FIKSNOG I VARIJABILNOG DIJELA NAKNADE ZA PRIKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA ZA GOSPODARSTVENIKE

Članak 1.
Odluka o oslobađanju plaćanja odnosi se na gospodarstvenike kojima je obustavljen rad temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu 31.03.2020. i traje sve do trajanja obustave rada od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o.:
Direktor:
Valentin Šoštarić, dipl.oec.