Komunalno trgovačko društvo
Trg kralja Tomislava 9, 51306 Čabar
OIB: 58129032419
Tel/Fax: +385 51 821 505
e-mail: ktd@ktd-cabar.hr
www.ktd-cabar.hr

Čabar, 09 lipnja 2021.

OBAVIJEST  za korisnike usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada 

Poštovani korisnici usluga,

obavještavamo Vas da od dana 01. srpnja 2021. godine na području Grada Čabra, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom, Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. počinje sa primjenom varijabilnog dijela cijene odvoza, na način da će se očitavati broj pražnjenja posuda za otpad, primjenom RFID sustava.

RFID je oznaka softvera koji povezuje korisnika sa brojem pražnjenja posude, a o primjeni tog sustava korisnici su već bili obaviješteni u studenom 2018. godine. Korisnici će za treće tromjesečje 2021. godine dobiti akontaciju računa sa iskazanim fiksnim dijelom cijene + jedan odvoz, dok će račun za broj pražnjenja posuda u trećem tromjesečju biti iskazan na uplatnicama od mjeseca listopada 2021. godine.

Reciklabilni otpad odvoziti će se svaki četvrti tjedan u mjesecu (po ustaljenom rasporedu odvoza po mjestima) i to na način da će se u posudu sa naranđastim poklopcem odlagati plastika, dok će se staklo i papir/karton prikupljati u vrećicama koje će se moći besplatno preuzeti svakog radnog dana od 07-15 sati u prostorijama KTD Čabar d.o.o., Trg kralja Tomislava 9, Čabar. Odvajanje otpada vrši se sukladno uputama koje se nalaze na postavljenim ”zelenim otocima”, odnosno uputama koje se nalaze na Internet stranici Društva (ktd-cabar.hr/upute-o-odvajanju-otpada).

Korisnicima se tako omogućuje da direktno utječu na iznos računa za odvoz otpada, jer ukoliko recikliraju i odvojeno prikupljaju otpad, kompostiraju biootpad te ga ne predaju na pražnjenje putem posuda za miješani komunalni otpad, izbjegavaju plaćanje varijabilnog dijela cijene.

Varijabilni dio cijene je cijena predaje miješanog komunalnog otpada i prema važećem cjeniku iznosi 16,00 kn za jedan odvoz (primjer posuda od 120 litara). To konkretno znači da korisnik svakim iznošenjem posuda na pražnjenje (sa zelenim poklopcem) povećava svoj mjesečni račun za 16.00 kn (ktd-cabar.hr/cjenik-za-komunalni-otpad).

Za sve eventualne upite i nejasnoće stojimo Vam na raspolaganju. Također Vas molimo da pratite Internet stranice Društva kao i službenu Facebook stranicu, kako bi bili pravovremeno obavješteni o svim mogućim promjenama, pogotovo za vrijeme uhodavanja i prilagođavanja ovog sustava.

Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar