Temeljem čl. 14. Odluke o priznanjima Grada Čabra, Gradsko vijeće grada Čabra i Odbor za izbor i imenovanje objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Čabra u 2021. fizičkim i pravnim osobama, javnim ustanovama, tijelima državne uprave, udrugama građana, političkim strankama, koji imaju prebivalište ili sjedište na području grada Čabra, članovima Gradskog vijeća, Odborima Gradskog vijeća i gradonačelniku grada Čabra.

Javni poziv