2021.

3. SJEDNICA

Poziv za 3. sjednicu

Zvučni zapis s 3. sjednice:

2. SJEDNICA

Poziv za 2. sjednicu

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Čabra

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čabra za prvo polugodište 2021. godine

Izvješće o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infastrukture u 2020. godini

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Odluka o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih grada Čabra

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih grada Čabra

Zaključak – prijedlog za imenovanje suca porotnika

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra za projekt Rekonstrukcija Doma kulture Čabar

Zapisnik 2. sjednica

Zvučni zapis sa sjednice:

1. SJEDNICA

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2020. godinu

ISUP GRAD CABAR_2018-2021

Odluka o davanju na privremenu uporabu javnih površina

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čabra za 2021. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Čabra za redovito godišnje financiranje političkih stranaka

Odluka o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra

Poziv za 1. sjednicu GV

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Čabra za razdoblje od 2018. do 2021. godine

Zapisnik 1. sjednica

Zvučni zapis sa sjednice:

KONSTITUIRAJUCA SJEDNICA

Izbor potpredsjednika GV-a

Izbor Predsjednika GV-a

Izvješće mandatnog povjerenstva

Osnivanje Mandatne povjerenstva

Osnivanje Odbora za izbor i imenovanje

Osnivanje Odbora za statutarno pravna pitanja

Poziv

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća 16.06.2021

Zvučni zapis sa sjednice:

30. sjednica Gradskog vijeća

Zvučni zapis sa sjednice:

2020

29. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 29. sjednica – Poziv

Zvučni zapis sa sjednice:

28. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 28. sjednica – Poziv

Proračun grada Čabra za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna grada Čabra za 2021.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi grada Čabra

Odluka o donošenju financijskog plana NK

Zapisnik – 28. sjednica Gradskog vijeća 2020.

Zvučni zapis sa sjednice:

27. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 27. sjednica – Poziv

Odluka o kratkoročnom zaduživanju grada Čabra

II. izmjena proračuna za 2020.

Prijedlog proračuna za 2021. i projekcija 2022. i 2023.

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra k.o. Prezid

Izvještaj Stožera CZ grada Čabra

Zapisnik – 27. sjednica Gradskog vijeća 2020.

Zvučni zapis sa sjednice:

26. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 26. sjednica – Poziv

Plan i izvršenje Proračuna za 2020 godine od 01.01. 2020. do 30.06.2020.

II. izmjena i dopuna proračuna za 2020.

Proračun za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.

Odluka o kratkoročnom zaduživanju

Odluka o porezima grada Čabra

Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi grada Čabra

Odluka o davanju suglasnosti – Dom kulture Čabar

Odluka o produljenju važenja Strategije grada Čabra 2015.-2020.

Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Gorskog kotara za razdoblje 2021.-2027.

Godišnji plan i program rada NK za 2021.g.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada NK

Zapisnik – 26. sjednica Gradskog vijeća 2020.

Zvučni zapisi sa sjednice:

25. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 25. sjednica – Poziv

Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. g.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. g

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Čabra

Odluka o dodjeli javnih priznanja 2020.

Odluka o odgađanju izbora II

Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi

Zapisnik – 25. sjednica Gradskog vijeća 2020. I. dio

Zapisnik – 25. sjednica Gradskog vijeća 2020. II. dio

Zvučni zapisi sa sjednice:

24. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 24. sjednica – Poziv

I. Izmjene i dopune proračuna grada Čabra za 2020. godinu

I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture

Zapisnik – 24. sjednica Gradskog vijeća 2020.

Zvučni zapis sa sjednice:

23. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 23. sjednica – Poziv

Preraspodjela sredstava Proračuna grada Čabra za 2019. godinu

Godišnji izvještaj Proračuna grada čabra za 2019. godinu

I. izmjena proračuna za 2020.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora

Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada Čabra

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade

Odluka o oslobađanju od plaćanja naknade za korištenje javnih površina

Odluka o oslobađanju plaćanja porez na potrošnju

Odluka o oslobađanju plaćanja usluga Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu ili posjedu grada Čabra

Polugodišnje izvješće gradonačelnika srpanj-prosinac 2019.

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika

Financijski izvještaj Narodne knjižnice “Ivan Žagar” Čabar za 2019.

Odluka o davanju suglasnosti – društveni dom Plešce

Zapisnik – 23. sjednica Gradskog vijeća 2020.

Zvučni zapisi sa sjednice:

22. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 22. sjednica – Poziv na elektroničku sjednicu

Odluka o odgađanju izbora

Zapisnik – 22. sjednica Gradskog vijeća 2020. elektronička

21. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 21. sjednica – Poziv

Odluka o zamjeni vijećnika

Odluka o dodjeli fin. sredstava – javne potrebe

Odluka o raspoređivanju sredstava – političke stranke i nezavisne liste

Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup

Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnog odbora Gerovo

Izvješće rada NK god. za 2019.

Zapisnik – 21. sjednica Gradskog vijeća 2020.

Zvučni zapisi sa sjednice:
1. dio:

2. dio:

2019.

20. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 20. sjednica – Poziv

Odluka o zamjeni vijećnika

Proračun grada Čabra za 2020. godinu i projekcija proračuna za 2021. i 2022. godinu

Odluka o izvršenju proračuna grada Čabra za 2020. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

II. izmjena i dopuna Proračuna grada Čabra za 2019. godinu

Izmjena programa građenja uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Odluka o zaduživanju grada Čabra

Izmjena i dopuna Poslovnika gradskog vijeća

Odluka o izmjeni odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremenu uporabu javnih površina

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Čabra

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića

Odluka o imenovanu ravnateljice Narodne knjižnice

Zapisnik – 20. sjednica Gradskog vijeća 2019.

19. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 19. sjednica – Poziv

Nadopuna dnevnog reda

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o dodjeli stipendija za deficitarna zanimanja

Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora

Financijski plan Narodna knjižnica

Godišnji plan i program rada za 2020.g. NK Ivan Žagar

Prethodna suglasnost na Statut NK Ivan Žagar

Statut NK Ivan Žagar

Natječaj za ravnatelja NK Ivan Žagar

Zapisnik – 19. sjednica Gradskog vijeća 2019.

Poziv nastavka 19. sjednice Gradskog vijeća

Izvješće KD Čabranka

Izvješće o radu KTD, dodatak izvješću (I-IX 2019)

Izvješće Dječji vrtić

Zapisnik nastavka – 19. sjednica Gradskog vijeća 2019.

18. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 18. sjednica – Poziv

Odluka o davanju suglasnosti

Zapisnik – 18. sjednica Gradskog vijeća 2019.

17. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 17. sjednica – Poziv

Odluka o izvršavanju proračuna grada Čabra za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2019. godinu

Informacija o utrošku proračunske rezerve do 30. rujna 2019. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Čabra

Odluka o davanju suglasnosti – Opremanje novog vatrogasnog doma u Prezidu

Izvješće o radu KD Čabranka d.o.o. Čabar

Zapisnik – 17. sjednica Gradskog vijeća 2019.

16. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 16. sjednica – Poziv

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2018. godinu

Informacija o preraspodjeli sredstava proračuna Grada Čabra za 2018. godinu

I. Izmjena proračuna grada Čabra za 2019. godinu

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Čabra u 2018. godini

Odluka o dodjeli javnih priznanja grada Čabra u 2019. godini

Zapisnik – 16. sjednica Gradskog vijeća 2019.

15. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 15. sjednica – Poziv

Odluka o stvaranju obveze temeljem Ugovora o pristupanju dugu – HEP ELEKTRA

Odluka o stvaranju obveze temeljem Ugovora o pristupanju dugu i nagodbe

Zapisnik – 15. sjednica Gradskog vijeća 2019.

14. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 14. sjednica – Poziv

Odluka o stvaranju obveze temeljem Ugovora o pristupanju dugu – HEP ELEKTRA

Odluka o stvaranju obveze temeljem Ugovora o pristupanju dugu i nagodbe

Zapisnik – 14. sjednica Gradskog vijeća 2019.

13. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 13. sjednica – Poziv

Odluka o sufinanciranju izgradnje pretovarne stanice Sović laz

Odluka o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih grada Čabra

Odluka o stvaranju obveze temeljem Ugovora o pristupanju dugu i nagodbe

Zapisnik – 13. sjednica Gradskog vijeća 2019.

12. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 12. sjednica – Poziv

Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti na području grada Čabra

Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Čabra

Odluka o sklapanju Aneksa Ugovora o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Čabra

Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine

Odluka o raskidanju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na području grada Čabra

Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Zapisnik – 12. sjednica Gradskog vijeća 2018.

11. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 11. sjednica – Poziv

Program građenja objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi grada Čabra

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komalnoj naknadi

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Čabra za 2019. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupa birača zastupljenih u Gradskom vijeću za 2019. godinu

Odluka o sufinanciranju troškova prehrane djece u DV Buba Mara Čabar

Gradsko Vijeće – 11. sjednica – Poziv nastavka

Godišnji plan i program rada NK Ivan Žagar za 2019. godinu

Godišnje izvješće rada NK Ivan Žagar za 2018. godinu

Zapisnik – 11. sjednica Gradskog vijeća 2019.

Zapisnik – 11. sjednica nastavak Gradskog vijeća 2019.

2018.

10. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 10. sjednica – Poziv

Proračun grada Čabra za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

Odluka o izvršenju proračuna za 2019.

Odluka o kratkoročnom zaduživanju grada Čabra

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Odluka o komunalnom redu

Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara

Odluka o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša

Izvršenje Proračuna grada Čabra za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

Zapisnik – 10. sjednica Gradskog vijeća 2018.

9. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 9. sjednica – Poziv

I. izmjena i dopuna Proračuna grada Čabra za 2018. g.

Odluka o razrješenju i imenovanju članice Odbora za društvene djelatnosti

Izmjene programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2018. godinu

Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2018. godinu

Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Odluka o odabiru teksta i glazbe svečane pjesme grada Čabra

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za grad Čabar

Zapisnik – 9. sjednica Gradskog vijeća 2018.

8. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 8. sjednica – Poziv

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta grada Čabra

Polugodišnje izvješće gradonačelnika siječanj-lipanj 2018

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika

Dodatak Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Odluka o o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Odluka o izmjeni Odluke o pravima osoba koje obavljaju dužnosti od interesa za Grad Čabar

Odluka o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Čabra

Javni natječaj za odabir teksta i glazbe svečane pjesme grada Čabra

Zapisnik – 8. sjednica Gradskog vijeća 2018.

7. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 7. sjednica – Poziv

Odluka o stavljanju u mirovanje mandata vijećnika i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenice vijećnika

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna grada Čabra za 2017. godinu

Odluka o dodjeli javnih priznanja 2018

Odluka o davanju suglasnosti za KD Čabranka

Zapisnik – 7. sjednica Gradskog vijeća 2018.

6. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 6. sjednica – Poziv

Preraspodjela sredstava proračuna grada Čabra za 2017. godinu

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna grada Čabra za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2017. godinu

Odluka o uvođenju riznice grada Čabra

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupa birača zastupljenih u Gradskom vijeću grada Čabra

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom grada Čabra za razdoblje 2017. – 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom grada Čabra za razdolje 2017. do 2022. g.

Odluka o preuzimanju dijela osnivačkih prava za JVP Delnice

Odluka o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Čabra

Odluka o utvrđivanju postupka za odabir teksta i glazbe svečane pjesme grada Čabra

Javni natječaj za odabir teksta i glazbe svečane pjesme grada Čabra

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Čabra za projekt Adaptacija zgrade Doma kulture u Čabru

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Čabra za projekt Opremanje novog vatrogasnog doma u Prezidu

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Čabra za projekt Sanacija i opremanje prostora Dječjeg vrtića u Prezidu

Odluka o sufinanciranju troškova prehrane djece s područja grada Čabra u Dječjem vrtiću Buba Mara Čabar

Zapisnik – 6. sjednica Gradskog vijeća 2018.

5. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 5. sjednica – Poziv

Polugodišnje izvješće gradonačelnika srpanj – prosinac 2017.

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika

Javni poziv za savjet mladih

Odluka o Savjetu mladih Grada Čabra

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čabra

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini

Sporazum o osnivanju ustanove – CPRR

Zapisnik – 5. sjednica Gradskog vijeća 2018.

4. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 4. sjednica – Poziv

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta grada Čabra

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća grada Čabra

Odluka o načinu pružanja javne usluge

Odluka o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu grada Čabra

Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu grada Čabra

Godišnje izvješće o radu KTD Čabar

Izvješće o radu Narodne knjižnice za 2017. g.

Godišnji plan i program rada Narodne knjižnice za 2018.g.

Plan nabave

Odluka o otpisu duga

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih grada Čabra

Javni poziv za Savjet mladih 2018.

Zapisnik – 4. sjednica Gradskog vijeća 2018.

2017.

3. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 3. sjednica – Poziv

I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

I. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

II. izmjena i dopuna proračuna Grada Čabra za 2017. godinu

Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2018.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018.

Proračun Grada Čabra za 2018. godinu i projekcije proračuna Grada Čabra za 2019.-2020. godinu

Odluka o izvršenju proračuna grada Čabra za 2018. godinu

Odluka o nerazvrstanim cestama

Odluka o kratkoročnom zaduživanju grada Čabra

Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo i razvoj

Odluka o izboru članova Odbora za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo

Odluka o izboru članova Odbora za komunalne djelatnosti

Odluka o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti

Odluka o izboru članova Odbora za malogranični promet i suradnju

Odluka o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja

Odluka o izboru članova Odbora za turizam

Zapisnik – 3. sjednica Gradskog vijeća 2017.

2. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 2. sjednica – Poziv

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2017. godinu

Polugodišnje izvješće gradonačelnika siječanj – lipanj 2017

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika

Plan zaštite od požara za područje Gorskog kotara

Zaključak o donošenju Plana zaštite od požara za područje Gorskog kotara

Odluka o imenovanju mrtvozornika

Zaključak o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

Analiza stanja u sustavu zaštite i spašavanja

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja u sustavu zaštite i spašavanja

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Čabra

Zapisnik – 2. sjednica Gradskog vijeća 2017.

1. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 1. sjednica – Poziv

I. izmjene proračuna grada Čabra za 2017. godinu

Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Čabra s člankom 201. Zakona o prostornom uređenju

Odluka o dodjeli javnog priznanja 2017

Zapisnik – 1. sjednica Gradskog vijeća 2017.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – Konstituirajuća sjednica – Saziv

Izvješće mandatnog povjerenstva

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje

Odluka o izboru predsjednice Gradskog vijeća grada Čabra

Odluka o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća grada Čabra

Zapisnik – Konstituirajuća sjednica

28. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 28. sjednica – Saziv

Preraspodjela sredstava proračuna grada Čabra za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra za projekt Sanacija zgrade stambene namjene

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra za projekt Sanacija i opremanje Dječjeg vrtića u Prezidu

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra za projekt Opremanje novog vatrogasnog doma u Prezidu

Odluka o ustupanju poslova komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području grada Čabra

Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra

Zapisnik – 28. sjednica Gradskog vijeća 2017.

27. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 27. sjednica – Saziv

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čabra

Odluka o imenovanju mrtvozornika

Odluka o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra

Zaključak o davanju suglasnosti na izvješće o radu Narodne knjižnice Ivan Žagar Čabar za 2016. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području grada Čabra

Zapisnik – 27. sjednica Gradskog vijeća 2017.

2016.

26. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 26. sjednica – Saziv

III. izmjena i dopuna Proračuna grada Čabra za 2016. godinu

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2016. godini

Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2017. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

Odluka o sklapanju izvansudske nagodbe

Zapisnik – 26. sjednica Gradskog vijeća 2016.

25. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 25. sjednica – Saziv

Odluka o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća grada Čabra

II. izmjena i dopuna proračuna Grada Čabra za 2016. godinu

Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2016. g.

Izmjene i dopune programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2016. g.

Proračun grada Čabra za 2017. godinu i projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti obračunske jedinice (boda) komunalne naknade

Odluka o ustupanju poslova komunalne djelatnosti zimskog čišćenja nerazvrstanih cesta na području grada Čabra

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Čabra

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja

Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Čabra

Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području grada Čabra

Zapisnik – 25. sjednica Gradskog vijeća 2016.

24. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 24. sjednica – Saziv

Odluka o razrješenju dužnosti potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čabra

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2016.

Odluka o usvajanju Strategije razvoja grada Čabra

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Čabra unutar mjere 07.

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika

Odluka o davanju suglasnosti na godišnji plan i program rada Narodne knjižnice Ivan Žagar Čabar za 2017. g

Zapisnik – 24. sjednica Gradskog vijeća 2016.

23. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 23. sjednica – Saziv

I. izmjena i dopuna Proračuna grada Čabra za 2016. godinu

Odluka o koristenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj grada

Odluka o dodjeli javnih priznanja 2016.

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Čabra (k.o. Gorači)

Zapisnik – 23. sjednica Gradskog vijeća 2016.

22. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 22. sjednica – Saziv

I. izmjena i dopuna Proračuna grada Čabra za 2016. godinu

Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (k.o. Cesarica)

Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu i posjedu grada Čabra (k.o. Gerovo)

Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu i posjedu grada Čabra (k.o. Gorači)

Izvješće o radu komunalnog redara

Zapisnik – 22. sjednica Gradskog vijeća 2016.

21. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 21. sjednica – Saziv

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2015.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovnja proračuna za 2015.

Preraspodjela sredstava proračuna za 2015.

Prijenos proračuna

Izvješće održavanja komunalne infrastrukture za 2015.

Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja k.o. Gerovo

Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja k.o. Gorači

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju savjeta za zaštitu potrošača grada Čabra

Odluka o izradi usklađenja PPU grada Čabra

Zapisnik – 21. sjednica Gradskog vijeća 2016.

20. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 20. sjednica – Saziv

Nadopuna dnevnog reda

Polugodišnje izvješće gradonačelnika srpanj-prosinac 2015.

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika

Izvješće izgradnje komunalne infrastrukture za 2015.

Izvješće održavanja komunalne infrastrukture za 2015.

Odluka o izmjeni Statuta

Odluka o izdavanju Službenog glasila Grada Čabra

Izvješće o radu NK Ivan Žagar za 2015. godinu

Odluka o imenovanju ravnateljice DV Buba Mara Čabar

Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja k.o. Cesarica ožujak 2016.

Odluka o raspisivanju natječaja Gerovo

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluke o prihvaćanju sudjelovanja na projektu e-županija

Zapisnik – 20. sjednica Gradskog vijeća 2016.

2015.

19. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 19. sjednica – Saziv

III. izmjena i dopuna proračuna Grada Čabra 2015.

Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2015 – rebalans II tablica

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015 – rebalans II tablica

Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Čabra

Proračun Grada Čabra za 2016. godinu

Projekcija proračuna Grada Čabra za razdoblje 2016.-2018.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čabra za 2016.

Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2016.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.

Odluka o imenovanju ravnateljice NK Ivan Žagar Čabar

Zapisnik – 19. sjednica Gradskog vijeća 2015.

18. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 18. sjednica – Saziv

Odluka o davanju na upravljanje i održavanje ceste u Gradu Čabru

Odluka o zamjeni mandata vijećnika

Odluka o porezima Grada Čabra

Zapisnik – 18. sjednica Gradskog vijeća 2015.

17. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 17. sjednica – Saziv

Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora

Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja k.o. Cesarica l

Odluka LAG

Odluka o raspisivanju JN za imenovanje ravnatelja NK Ivan Žagar Čabar

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji plan Narodne knjižnice

Zapisnik – 17. sjednica Gradskog vijeća 2015.

16. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 16. sjednica – Saziv

Polugodšnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015.

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika

Odluka o dodjeli javnih priznanja 2015.

Odluka o imenovanju savjeta za zaštitu potrošaca grada Čabra

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti – Dječji vrtić Buba Mara

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti – dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – Dječji vrtić Buba Mara

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti – Narodna knjižnjica Ivan Žagar

Zapisnik – 16. sjednica Gradskog vijeća 2015.

15. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 15. sjednica – Saziv

Izmjene i dopune proračuna za 2015.

Program održavanja i Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2015.

Odluka o raspisivanju natječaja k.o. Cesarica po procjeni

Imenovanje porotnika – Općinski sud Rijeka

Imenovanje porotnika – Županijski sud Rijeka

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora – Čabar

Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrosača

Zapisnik – 15. sjednica Gradskog vijeća 2015.

14. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 14. sjednica – Saziv

Odluka o izradi strategije razvoja grada Čabra 2015-2020

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Izviješće gradonačelnika – Gospodarenje otpadom 2014.

Zapisnik – 14. sjednica Gradskog vijeća 2015.

13. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 13. sjednica – II saziv

Gradsko Vijeće – 13. sjednica – Saziv

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada 2014.

I. izmjena i dopuna proračuna Grada 2015.

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o socijalnoj skrbi grada Čabra

Polugodišnje izvješće gradonačelnika srpanj – prosinac 2014.

Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnika

Izvješće o izvršenju programa izgradnje za 2014.

Izvješće o realizaciji programa održavanja u 2014.

Zapisnik – 13. sjednica Gradskog vijeća 2015.

12. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 12. sjednica – Saziv

Odluka o raspisivanju natječaja k.o. Gerovo

Odluka o ustupanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta 2015.

Odluka o kratkoročnom zaduživanju

Odluka o grobljima

Zapisnik – 12. sjednica Gradskog vijeća 2015.

2014.

11. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 11. sjednica – Saziv

Odluka o izvršenju proračuna 2014.

Rebalans 2014.

Projekcija 2015.

Druga izmjena programa komunalne izgradnje 2014.

Druga izmjena programa komunalnog održavanja 2014.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015 – tablica

Odluka o raspisivanju natječaja k.o Cesarica

Zapisnik – 11. sjednica Gradskog vijeća 2014.

10. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 10. sjednica – Saziv

Polugodišnji izvještaj – Proračun 2014.

Obračun proračuna grada Čabra za 01.-06.2014.

Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene vrtića

Zapisnik – 10. sjednica Gradskog vijeća 2014.

9. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 9. sjednica – Saziv

Odluka o dodjeli javnih priznanja

Polugodišnje izvješće gradonačelnika siječanj-lipanj 2014

Odluka o raskidu ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Odluka o imenovanju člana UV CBPP PGŽ

Zapisnik – 9. sjednica Gradskog vijeća 2014.

8. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 8. sjednica – Saziv

I. Izmjene i dopune proračuna grada Čabra za 2014. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna grada Čabra za 2014. godinu

Plan razvojnih programa grada Čabra za razdoblje 2014.-2016. godine

Odluka o zaduživanju grada Čabra 2014.

Prva izmjena programa komunalne izgradnje 2014.

Prva izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture 2014.

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Izmjena Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu grada Čabra

Izmjena i dopuna Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Izmjena i dopuna Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čabar

Izmjena Odluke o pravima osoba koje volonterski obavljaju dužnosti od interesa za grad Čabar

Odluka o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ustanove

Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja

Odluka o izboru i imenovanju članova NO KTD Čabar

Zapisnik – 8. sjednica Gradskog vijeća 2014.

7. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 7. sjednica – Saziv

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna grada Čabra za 2013. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade i drugih izvora za 2013. godinu

Polugodišnje izvješće gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine

Izvješće gradonačelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu

Odluka o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama za 2013. godinu

Zapisnik – 7. sjednica Gradskog vijeća 2014.

6. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 6. sjednica – Saziv

Zapisnik – 6. sjednica Gradskog vijeća 2014.

2013.

5. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 5. sjednica – Saziv

Odluka o izvršavanju proračuna grada Čabra za 2014. godinu

I. Izmjena proračuna grada Čabra za 2013. godinu

Proračun grada Čabra za 2013. godinu – Rebalans

Proračun grada Čabra za 2014. godinu

Proračun grada Čabra za 2014. godinu i projekcija za 2015. godinu

I. Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2013. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2014. godinu

I. Izmjena i dopuna programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2013. godinu

Program izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2014. godinu

Zapisnik – 5. sjednica Gradskog vijeća 2013.

4. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 4. sjednica – Saziv

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čabra za razdoblje siječanj – rujan 2013. godine

Izvještaj siječanj – rujan 2013.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj – Proračun

Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu na području Grada Čabra

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Zapisnik – 4. sjednica Gradskog vijeća 2013.

3. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 3. sjednica – Saziv

Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika

Odluka G.V. – Polugodišnje izvješće gradonačelnika

Izvještaj o radu Komunalnog redara – Ruševni objekti

Ruševni objekti na području grada – pregled

Zapisnik – 3. sjednica Gradskog vijeća 2013.

2. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 2. sjednica – Saziv

Odluka o izboru članova savjeta mladih Grada Čabra

Odluka o davanju koncesije – dimnjačarski poslovi

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – stavljanje izvan snage glave 6

Odluka G.V. – Priznanja 2013.

Zapisnik – 2. sjednica Gradskog vijeća 2013.

1. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 1. sjednica – Novi saziv

Odluka – Odbor za turizam

Odluka – Odbor za društvene djelatnosti

Odluka – Odbor za gospodarstvo i razvoj

Odluka – Odbor za komunalne djelatnosti

Odluka – Odbor za malogranični promet i suradnju

Odluka – Odbor za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo

Odluka – Odbor za statutarno pravna pitanja

Izvješće o izvršenju programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2012.

Izvješće o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.

Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za grad Čabar

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o ustrojstvu JUO grada Čabra

Odluka o opozivu i imenovanju NO KD Čabranka (dokument uklonjen – GDPR)

Odluka o opozivu i imenovanju NO KD Čabranka – dostava

Odluka gradonačelnika o razrješenju i imenovanju UV DV

Odluka gradonačelnika o razrješenju i imenovanju UV DV – dostava

Popis imovine grada Čabra

Pomoć u kući starijim osobama – Izviješće za razdoblje od 01. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013.

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih grada Čabra

Javni poziv za predlaganje kandidata za Članove Savjeta mladih grada Čabra

Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja grada Čabra

Zapisnik -1. sjednica Gradskog vijeća 2013.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – Konstituirajuća sjednica – Saziv

Odluka o izboru mandatnog povjerenstva

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje

Odluka o izboru predsjednika GV Grada Čabra

Odluka o izboru potpredsjednika GV Grada Čabra

Zapisnik – Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća 2013

30. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 30. sjednica – Saziv

Gradsko Vijeće – 30. sjednica – Saziv – ispravak

II. IZMJENA PPUG Čabra – Odluka o donošenju

Zapisnik – 30. sjednica Gradskog vijeća 2013.

29. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 29. sjednica – Saziv

Polugodišnje Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine

Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnika

Izmjena i dopuna statuta Grada Čabra

Poslovnik Gradskog vijeća grada Čabra

Odluka o komunalnom redu

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o ustupanju poslova iz komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Čabra

Izvješće gradonačelnika o izvršenju plana gospodarenja otpadom u Gradu Čabru za 2011

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Čabra za 2012. godinu

Odluka o prvoj izmjeni Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Čabra

Odluka o osnivanju prava građenja bez naknade

Izmjena i dopuna odluke o osobama koje obavljaju dužnosti od interesa za grad Čabar

Odluka o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva

Odluka – Koncesija

Zemljišne zajednice – Zaključak

Zapisnik – 29. sjednica Gradskog vijeća 2013

2012.

28. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 28. sjednica – Saziv

Proračun grada Čabra za 2012. – I izmjena

Proračun grada Čabra za 2013.

Odluka o izvršenju proračuna Grada Čabra za 2013.

Program komunalnog održavanja za 2013.

Prva izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.

Druga izmjena programa komunalne izgradnje za 2012.

Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2013.

Odluka o socijalnim stipendijama Grada Čabra

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Čabra

Analiza stanja sustava ZS za Grad Čabar za 2012.

GV – Zaključak, Analiza ZIS 2012

Zapisnik – 28. sjednica Gradskog vijeća 2012.

27. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 27. sjednica – Saziv

Odluka – zimsko čišćenje

Zaključak – misljenje o Prostornom planu PGŽ

Zapisnik – 27. sjednica Gradskog vijeća 2012.

Zapisnik – 27. sjednica Gradskog vijeća 2012.- ispravak

26. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 26. sjednica – Saziv

Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine

Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnika

Proračun 2012 – Ostvarenje 01-06

Izvršenje Proračuna Grada Čabra za prvo polugodište 2012. godine

Odluka o odobravanju sredstava u poljoprivredi za naknadu štete nastale zbog posljedica dugotrajne suše

Zapisnik – 26. sjednica Gradskog vijeća 2012.

25. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Vijeće – 25. sjednica – dopuna

Odluka G.V. – priznanja 2012

Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2012. do 2019. godine

Stozer ZS, 2012. – izmjena treća

Zapisnik – 25. sjednica Gradskog vijeća 2012.

24. sjednica Gradskog vijeća

Saziv – 24. sjednica

DV – Izvješće 2012

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 2012.

Odluka o prodaji na malo izvan trgovina

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluka GV – Izmjena Statuta

Odluka GV – Prava osoba

Priznanja Grada – Izmjena Odluke

Prva izmjena i dopuna programa komunalne izgradnje

Zapisnik – 24. sjednica Gradskog vijeća 2012.

23. sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik – 23. sjednica Gradskog vijeća 2012.

22. sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik – 22. sjednica Gradskog vijeća 2012.

21. sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik – 21. sjednica Gradskog vijeća 2012.

20. sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik – 20. sjednica Gradskog vijeća 2012.

2011.

Zapisnik – 19. sjednica Gradskog vijeća 2011.

Zapisnik – 18. sjednica Gradskog vijeća 2011.

Zapisnik – 17. sjednica Gradskog vijeća 2011.

Zapisnik – 16. sjednica Gradskog vijeća 2011.

Zapisnik – 15. sjednica Gradskog vijeća 2011.

Zapisnik – 14. sjednica Gradskog vijeća 2011.

Zapisnik – 13. sjednica Gradskog vijeća 2011.

2010.
11. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra


2009.
4. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra


2008.

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra


2007.

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra