Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 172/03 i 144/10) u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje. U nastavku se nalazi pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za Grad Čabar u 2010. godini:

Pregled ugovora o JN i njihovog izvršenja u 2010.g.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA ” ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11), Grad Čabar kao javni naručitelj objavljuje da predstavnici naručitelja te s njima povezane osobe ne obavljaju upravljačke poslove, niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Stoga ne postoji sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi, odnosno nema gospodarskih subjekata s kojima Grad Čabar kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.