Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Marija Janeš
Tel:  051 829 490, 051 829 494
Fax: 051 821 137
e-mail: marija.janes@cabar.hr

Viši stručni suradnik za opće i imov. pravne odnose: Alen Lipovac, dipl.iur.
Tel:  051 829 490, 051 829 499
Fax: 051 821 137
e-mail: alen.lipovac@cabar.hr

Savjetnik za proračun, financije i računovodstvo
Tel:   051 829 490, 051 829 494
Fax:  051 821 137

Viši stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša: Saša Kovač, ing.građ.
Tel: 051 829 490, 051 829 571
Fax: 051 821 137
e-mail: sasa.kovac@cabar.hr

Administrativni tajnik gradonačelnika: Snježana Mamuša
Tel:  051 829 490, 051 829 491
Fax: 051 821 137
e-mail: snjezana.mamusa@cabar.hr

Komunalni redar: Ivan Janeš, dipl. iur.
Tel: 051 829 490, 051 829 493
Fax: 051 821 137
e-mail: ivan.janes@cabar.hr

Viši referent za knjigovodstvo: Katarina Ožbolt Malnar, oecc.
Tel:   051 829 490, 051 829 575
Fax:  051 821 137
e-mail: katarina.malnar@cabar.hr

Viši stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo: Sanja Arh-Fućak, univ.spec.oec.
Tel:   051 829 490, 051 829 576
Fax:  051 821 137
e-mail: sanja.arh.fucak@cabar.hr