Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada grada Čabra

– Operativni plan zimskog čišćenja nerazvrsanih cesta 2020. 2021.

– STATUT GRADA ČABRA (“Sl. n.” PGŽ br. 33/09, 28/10, 27/12, 14/13)

– Odluka o grbu i zastavi grada Čabra (“Sl.n. ” PGŽ 20/95)

– POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČABRA (“Sl.n. ” PGŽ br. 14/13)

– Odluka o osnivanju i radu klubova vijećnika (“Sl.n.” PGŽ 06/02)

– Proračun Grada Čabra za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu  (“Sl.n.” PGŽ 53/10, 11/11, 22/11, 49/11)

– Proračun Grada Čabra za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu  (“Sl.n.” PGŽ 49/11)

Plan nabave grada Čabra za 2014.

– Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista u Gradskom vijeću Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 14/07)

– Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 47/10, 7/11, 49/11)

Pravilnik o unutarnjem redu JUO

– Sistematizacija JUO

– Odluka o pravima osoba koje volonterski obavljaju dužnosti u gradu Čabru (“Sl.n.” PGŽ 28/05)

– Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 11/11)

– Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 29/07)

– Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 7/11)

– Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 35/07)

– Odluka o pravima osoba koje obavljaju dužnosti od interesa za grad Čabar (“Sl.n.” PGŽ 33/09)

– Odluka o priznanjima grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 28/10)

– Odluka o nazivu ulica i trgova na području Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 47/10)

– Odluka o porezima grada Čabra (NN 126/09, NN 36/10)

– Odluka o porezu na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište (“Sl.n.” PGŽ 35/01)

– Odluka o porezu na nekorištene poduzetničke nekretnine (“Sl.n.” PGŽ 35/01)

– Odluka o spomeničkoj renti grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 31/06)

– Odluka o Prostornom planu uređenja grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 25/03, 14/08, 27/08, 17/09, 19/11)

– Odluka o osnivanju poduzetničke zone u Prezidu (“Sl.n.” PGŽ 31/06)

– Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 35/07, 48/07)

– Odluka o poslovnom i stambenom prostoru u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 08/99, 10/02, 28/05, 20/08, 54/09, 7/11)

– Odluka o kupnji i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 40/09, 7/11, 19/11)

– Odluka o zemljištu u posjedu i vlasništvu grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 10/02, 14/02, 12/05,56/06)

– Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države na području grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 19/04, 14/07)

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2012. do 2019. godine

– Odluka o uklanjanju i uništavanju ambrozije na području Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 48/07)

– Odluka o donošenju Strategije za poticanje održanja i razvoja poljoprivrede čabarskog kraja (“Sl.n.” PGŽ 48/07)

– Odluka o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju  poljoprivrednih rudina na području Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 41/08)

– Odluka o socijalnoj skrbi na području grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 07/11)

– Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Čabra (“Sl.n. ” PGŽ 18/96)

– Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih i oborinskih voda na području grada Čabra (“Sl.n. ” PGŽ 18/97, 32/01)

– Odluka o vodoopskrbi (“Sl.n. ” PGŽ 01/01)

– Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Čabru (“Sl.n.” PGŽ 10/07, 54/09)

Cjenik prikupljanja i odvoza komunalnog otpada 2015

– Odluka o dimnjačarskoj službi (“Sl.n. ” PGŽ 33/96)

– Odluka o davanju koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 48/07)

– Odluka o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 05/03, 17/06)

– Odluka o utvrđivanju vremena i načinu obavljanja sahrana na području grada Čabra (“Sl.n. ” PGŽ 18/96)

Pravilnik o ponašanju na groblju

Kućni red mrtvačnica

Cjenik grobnih naknada

– Odluka o komunalnoj naknadi (“Sl.n. ” PGŽ 32/01, 31/06)

– Odluka o komunalnom doprinosu Grada Čabra (“Sl.n. ” PGŽ 33/09)

– Odluka o vrijednosti obračunske jedinice (boda) komunalne naknade (“Sl.n.” PGŽ 32/01, 18/09)

– Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u gradu Čabra (“Sl.n.” PGŽ 06/02, 31/06, 15/08)

– Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u gradu Čabru (“Sl.n.” PGŽ 06/02, 28/05, 31/06, 15/08)

– Odluka o komunalnom redu (“Sl.n.” PGŽ 14/02, 06/03, 18/09)

– Pravilnik o iskaznici komunalnog redara (“Sl.n. “PGŽ 29/01)

– Odluka o djelatnosti od lokalnog značaja u gradu Čabru koja se smatra komunalnom djelatnošću (“Sl.n.” PGŽ 06/02)

– Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih trgovina na malo (“Sl.n.” PGŽ 34/03)

– Odluka o prodaji robe izvan poslovnih prostorija (“Sl.n.” PGŽ 25/03, 12/06)

– Odluka o davanju na privremenu uporabu javnih površina (“Sl.n.” PGŽ 25/03)

– Odluka o uređenju prometa na području grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 44/04)

– Odluka o priključenju građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (“Sl.n.” PGŽ 16/04, 28/05)

– Odluka o držanju pasa i načinu postupanja sa psima i mačkama lutalicama (“Sl.n.” PGŽ 23/04, 32/04, 18/09)

– Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Čabar (“Sl.n.” PGŽ 47/10)

– Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ  24/11)

– Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i  spašavanja Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 33/09, 7/11, 40/11)

– Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada  Čabra (“Sl.n.” PGŽ 40/11)

– Odluka o donošenju i usvajanju Plana civilne zaštite  Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 40/11)

– Odluka o donošenju i usvajanju Plana zaštite i spašavanja Grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 40/11)

– Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Čabra u 2011. godini  (“Sl.n.” PGŽ 40/11)

– Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Čabra za 2012. i 2013. godinu (“Sl.n.” PGŽ 40/11)

– Lokalni program obilježavanja kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama preuzmite ovdje

– Odluka o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području grada Čabra (“Sl.n.” PGŽ 27/12)

Registar ugovora 2020.