Pravo na pristup informacijama

Svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo tražiti i dobiti bilo koju informaciju koju posjeduje Grad Čabar, osim informacija koje su zaštićene posebnim zakonskim odredbama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.).

Podnošenje zahtjeva

Pisani zahtjev može se podnijeti putem pošte na adresu: Grad Čabar, Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar ili može se dostaviti neposredno u pisarnicu Grada na istoj adresi ili se može poslati na e-adresu: info@cabar.hr.
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela kojem se podnosi zahtjev, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Pisani zahtjev može se podnijeti na obrascima:

Obrazac – zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – zahtjev za ponovnom uporabom podataka

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14)

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu zakona.

Odlučivanje o podnesenom zahtjevu

O zahtjevu za pravo na pristup informaciji službenik za informiranje odlučit će u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva sukladno zakonskim odredbama.
Davanje informacije korisniku može biti ostvareno neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom, dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu dokumentaciju te na drugi prikladan način.

Službenica za informiranje:
Ivana Lakota, dipl.iur.
Tel. 051/829-495, fax: 051/821-137
e-mail: info@cabar.hr, ivana.lakota@cabar.hr
adresa: Grad Čabar, Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar

Izvješća:

Izvješće o provedbi ZPPI za 2020. (.pdf)(.csv)

Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. (.pdf)(.csv)

Izvješće o provedbi ZPPI za 2018. (.pdf)(.csv)

Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (.pdf)(.csv)

Izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (.pdf)(.csv)