2016. GODINA

IZGRADNJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
U sklopu izvedbe sanacije EE mreže na dionicama MHE Čabranka – TS Donji Žagari, TS Konjci- TS Kupari, TS Kozji Vrh – TS Prezid granica, TS Čabar 1 – TS Donji Žagari ugrađene su PEHD cijevi za potrebe elektrokomunikacijske infrastrukture JLS u ukupnoj dužini od 10.750 metara. Ukupan iznos radova od 107.500,00 kuna (sa PDV-om) sufinacirala je PGŽ u iznosu od 86.000,00 kuna, Grad Čabar u iznosu od 21.500,00 kuna. Radove je izvodio HEP d.o.o. Elektroprimorje Rijeka

PLAN RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE ZA GRAD ČABAR
Unutar provedbe Okvirnog nacionalnog  programa razvoja širokopojasne infrastrukture na području gdje ne postoji komercijalni interes operatera (ONP) Plan razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) odnosi se na formalni dokument koji detaljno specificira pojedinačni projekt unutar ONP-a te predstavlja preduvjet za sufinanciranje razvoja navedene infrastrukture bespovratnim sredstvima na području Grada Čabra. Kao takav, PRŠI predstavlja dokument kojim se definiraju odgovarajuća rješenja za izvedbu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture. Odabran je izvršitelj usluge Ericsson Nikola Tesla d.d. za izradu navedenog dokumenta koji je završen. Gradsko vijeće Grada Čabra  je 17.03.2016. godine donijelo zaključak kojim se Grad Čabar priključio projektu e-Županija Grad Čabar  te je zaključen sporazum između JLS sa područja Gorskog kotara u cilju zajedničkog djelovanja na realizaciji ciljeva e-Županije putem Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja. Izrada dokumentacije u iznosu od 57.500,00 kuna (sa PDV-om) sufinancirala je PGŽ u iznosu od 28.750,00 kuna.

KORIŠTENJE NAMJENSKIH SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA ZA RAZVOJ GRADA ČABRA
Nastavno radovima na izradi kućnih priključaka u naselju Gerovo koje provodi KD Čabranka d.o.o. u suradnji sa izvođačem ZR Zidar Tršće, Grad Čabar je putem Gradskog vijeća donio Odluku o korištenju namjenskih sredstava iz Fonda čime je stvorena osnova da se Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU dostavi zahtjev za korištenje sredstava iz udjela u porezu na dohodak (10%) koje su se tijekom 2016. godine akumulirale na posebnom računu za Grad Čabar. Sukladno raspoloživim sredstvima, za namjenu završetka vodoopskrbne mreže naselja Gerovo  tj. izradi kućnih priključaka zatražen je i isplaćen iznos od 347.630,34 kuna. Ukupna vrijednost radova iznosi 361.900,00 kuna (sa PDV-om).

IZRADA STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA PETERKOV LAZ
Izrađivač: Eco Misssion d.o.o., iznos 53.750,00 kuna ( sa PDV-om)
U tijeku je provedba javne rasprave o Studiji u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Peterkov Laz.

PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA ČABRA
Izvođač: Elektroinstalaterski obrt Šporčić
Ukupan iznos radova:  52.495,00 kn (sa PDV-om)

DOBAVA I UGRADNJA RASVJETE NA GROBLJU U ČABRU
Izvođač: Obrt Tanja
Ukupan iznos radova:  68.937,50 kn (sa PDV-om)

…………………………………………………………………………………………………………………………

2015. GODINA

IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA GRADA ČABRA 2015-2020
EUrazdoblje provedbe: 2015-2016.
izrađivač : CENTAR ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ EKONOMSKOG FAKULTETA U RIJECI
iznos izrade Strategije : 100.000,00 kn s PDV-om
Za financiranje aktivnosti, izvršena je prijava na natječaj za podmjeru 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave u 100 postotnom iznosu prihvatljivog ulaganja sa PDV-om.
Nakon izrade Strategije i provedbe postupka Gradsko vijeće je usvojilo dokument na sjednici 29.09.2016. Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je podnesen zahtjev za isplatu u iznosu od 100.000,00 kuna.

PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA ČABRA
izvoditelj: EO ŠPORČIĆ iz Brod Moravica
iznos: 94.973,12 kuna s PDV-om

UREĐENJE PARKIRALIŠTA DVORCA ZRINSKI U ULICI PETRA ZRINSKOG
ukupan iznos projekta –  447.380,25 kn
udio Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – 357.904,20 kn
udio Grad Čabar – 89.476,05 kn
izvođači radova – ZR „ZIDAR“ Makov Hrib, Prhutarska 12 i Obrt  Tanja  iz Tršća

SANACIJA ELEMENTARNE NEPOGODE
1. NERAZVRSTANE CESTE
ukupan iznos sanacije –  1.499.024,00 kn sa PDV-om
izvođači radova – ZR „ZIDAR“ Makov Hrib, Prhutarska 12
2. ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE
a) Mrtvačnica Čabar – zamjena pokrova
ukupan iznos radova –  35.826,80 kn sa PDV-om
b) Mrtvačnica Prezid – zamjena pokrova
ukupan iznos radova –  38.837,50 kn sa PDV-om
c) Mrtvačnica Plešce – zamjena pokrova
ukupan iznos radova –  36.386,75 kn sa PDV-om
Poslovi izvršeni od strane KTD „Čabar“ prema Ugovoru o povjeravanju poslova kom. djelatnosti održavanja javnih površina i groblja
d) ZAMJENA POKROVA NA DOMU KULTURE U GEROVU
izvođač : GRAĐEVINAR d.o.o. Čabar
ukupan iznos radova: 309.194,00 kn s PDV-om
e) ZAMJENA POKROVA NA DOMU KULTURE U PREZIDU
izvođač : GRAĐEVINAR d.o.o. Čabar
ukupan iznos radova: 267.326,88 kn s PDV-om
f) ZAMJENA POKROVA NA DOMU KULTURE U ČABRU
izvođač : GRAĐEVINAR d.o.o. Čabar
ukupan iznos radova: 416.878,23 kn s PDV-om

Navedeni radovi financirani su iz Fonda solidarnosti EU u 100% iznosu.

PROJEKT „ZAŠTITA I SPAŠAVANJE“
Nakon sklapanja Ugovora o gradnji između DVD Prezid i AS-Primus gradnja, inženjering i savjetovanje d.o.o. iz Starog trga pri Ložu na iznos od 899.220,35 kuna bez PDV-a, pristupilo se  radovima  na objektu vatrogasnog  doma, otpočele su aktivnosti vatrogasnih društva, a usporedno sa aktivnostima projekta Grad Čabar je koordinirao nabavu kredita DVD-a Prezid za financiranje radova na gradnji. Radovi na objektu su završeni te je izdana okončana situacija na iznos od 119.896,05 EUR bez PDV-a s dnem 12.11.2015. godine. Za projektne aktivnosti Grada Čabra izrađen je izvještaj i zahtjev za isplatu sredstava u iznosu od 28.941,47 kuna za razdoblje travanj-lipanj koji je potvrđen od tijela za provedbu, a sredstva su isplaćena netom prije kraja godine. Izvješće Grada Čabra koje se podnosi do 29.ožujka 2016. godine sastoji se od troškova osoblja za razdoblje od lipnja do prosinca 2015. godine, troškova izrade internetske stranice i putnih troškova.
Novi vatrogasni dom je svečano otvoren 19. prosinca 2015., uoči kojeg je izvršena i konferencija za tisak prema planiranim projektnim aktivnostima.
Grad Čabar je sufinancirao udio DVD Prezid kao projektnog partnera u navedenom projektu, u iznosu od 138.630,00 kn.

Projekt Razvoj novih čezmejnih modelov na področju zaščite in reševanje in učinkovito ravnanje v primeru požara ali drugih naravnih nesreč sa akronimom »Zaščita in reševanje« je prekogranični projekt, kojeg djelomice financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru OP SI-HR 2007-2013 i udružuje 4 partnera. Vodeći partner općina Vojnik iz Republike Slovenije te tri projektna partnera: Gasilska zveza Vojnik-Dobrna, DVD Prezid i Grad Čabar Projekt se odvija u razdoblju od 30.1.2015 do 29.3.2016.

U okviru projekta smo izveli slijedeće:
– Izveli smo trodnevni Festival gasilstva na području Gasilske zveze Vojnik-Dobrna:
– Izvodili smo 2 x 7 dnevno osposobljavanje vatrogasne mladeži na kampu u Fažani za dobivanje brončane i srebrne vatrogasne značke, te na taj način osposobili 100 djece iz GZ Vojnik-Dobrna in VZ Čabar.
– U okviru projekta smo dovršili vatrogasni dom u Prezidu koji je sada namijenjen vatrogascima, a i svim ostalim udrugama i društvima u Prezidu i okolici. Dom smo svečano otvorili 19.12.2015. Na svečanom otvorenju bilo je prisutno preko 250 posjetitelja. U vremenu od otvaranja do danas u domu je već izvedeno više priredbi, predavanja i radionica.
– Gasilska zveza Vojnik-Dobrna je za djecu vatrogasce uspješno nabavila 60 kompleta ljetne i 60 kompleta zimske radne odjeće, te agiliti opremu za aktivnu vježbu na otvorenom. Za operativne vatrogasce je nabavljena nova potrebna zaštitna oprema i to 56 kompleta.
– U mjesecu rujnu 2015. godine započelo se sa pripremom Modela za rješavanje posttraumatskog stresa. Izradilo se Gradivo za učenje, Skripta za polaznike, Radni materijal za buduće instruktore. U mjesecu siječnju 2016., izvedena je izobrazba operativnih vatrogasaca vatrogasnih zajednica Celjske regije, Vatrogasne zajednice Čabar i Primorsko-goranske županije te osposobljavanje vatrogasaca žena Gasilske zveze Vojnik-Dobrna. U okviru pripreme Modela, izveli smo više aktivnosti informiranja, obavještavanja i prijenosa znanja na šire regionalno područje. Do kraja projekta će o značaju rješavanja i suočavanja sa teškim stresnim situacijama biti obaviješteno preko 2500 ljudi na području Gasilske zveze Vojnik-Dobrna, preko 2500 ljudi na području Celjske vatrogasne regije i preko 1000 ljudi iz Vatrogasne zajednice Primorsko goranske županije.
– U mjesecu studenome 2015. godine započeli smo sa izvođenjem 180 satne teoretske i praktične izobrazbe za vatrogasce operativce i sa izvođenjem Tečaja za vođe jedinica i Tečaja za vođu skupine. U veljači 2016. godine smo zaključili osposobljavanja koja je pohađalo preko 90 operativnih vatrogasaca iz Gasilske zveze Vojni-Dobrna i Vatrogasne zajednice Grada Čabra.
– Izveli smo preko 15 različitih projektnih sastanaka, uspješno prekogranično i međupartnersko sudjelovali i uspješno informirali i obavještavali javnost preko medija (tiskanih, elektronskih, objave – TV Celje).
S namjerom da dobrovoljni vatrogasci poznaju i razumijevaju pojave stresa kao i zahtjeve za nošenje s njima u destigmatiziranom okruženju, pripremljen je program osposobljavanja koji omogućava psihološku potporu i pomoć.
LINK NA STRANICU http://www.zis-si-hr.eu/

…………………………………………………………………………………………………………………………

2014. GODINA

IDEJNI PROJEKT SANACIJE ODLAGALIŠTA PETERKOV LAZ
iznos sa PDV-om 83.750,00 kn
izvođač –  PANGEO PROJEKT d.o.o. Zagreb

ODRŽAVANJE PROSTORA SVLAČIONICE  NK SNJEŽNIK U GEROVU
iznos sa PDV-om 99.385,43 kune
izvođač – TUŠEK d.o.o. Gorači

KRPANJE I ASFALTIRANJE CESTA NA PODRUČJU GRADA ČABRA
iznos sa PDV-om – 383.346,74 kn
izvođač – ZR „ZIDAR“ Makov Hrib, Prhutarska 12

NABAVA  SPECIJALNOG  KOMUNALNOG  VOZILA  ZA SAKUPLJANJE  KOMUNALNOG  I  SELEKTIRANOG  OTPADA,  ZAPREMINE  SANDUKA  7,00m3
razdoblje provedbe 2014 – 2015
Ugovor o financijskom leasingu broj 1016435 OTP Leasing d.d. Zagreb – Mitsubishi Fuso
Canter 6C18 4×4 – 90.986,93 €
od ukupne vrijednosti u iznosu od 646.470,63 kune, Fond sudjelovao sa sredstvima pomoći u visini od 387.628,58 kuna,

NABAVA SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG I SELEKTIRANOG OTPADA, ZAPREMINE SANDUKA 16m3
razdoblje provedbe 2014 – 2015
Ugovor o financijskom leasingu broj 1016434 OTP Leasing d.d. Zagreb – Volvo FE 320 KS
– 176.068,80 €
od ukupne vrijednosti u iznosu od 1.250.168,88 kuna, Fond je sudjelovao sa sredstvima pomoći u visini od 750.101,33 kuna

MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA ČABRA
razdoblje provedbe 2014 – 2015
ukupan iznos projekta –  1.213.176,20 kn
udio Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – 698.497,73 kn
udio Grad Čabar – 514.678,47 kn
izvođač radova – TEHNO ELEKTRO d.o.o. Đakovo

NABAVA KOMUNALNE OPREME – POSUDE ZA OTPAD
isporučeno je 3000 komada posuda za otpad te posude za dječje vrtiće. Od ukupnog iznosa Ugovora u iznosu od 701.737,50 kuna (sa PDV-om) doprinos Fonda za zaštitu okoliša iznosio je 421.042,50 kuna
dobavljač –  GRADATIN d.o.o., SESVETE

…………………………………………………………………………………………………………

2013. GODINA

POKROV MRTVAČNICE GEROVO
Ukupan iznos 51.169,75 kn
izvođač radova: Tomac gradnja d.o.o.

Asfaltiranje i krpanje nerazvrstanih cesta
razdoblje provedbe: 2012 – 2013
ukupan iznos projekta – 1.414.785,00 kn s PDV-om
izvođač radova: GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, KRK

IPARD – CESTA KASARNE
razdoblje provedbe: 2013 – 2015
ukupan iznos za gradnju i nadzor  – 2.298.945,90 kuna
izvođač radova: ZR „ZIDAR“ Makov Hrib, Prhutarska 12.
Odluka o isplati prihvatljivih troškova – 03.02.2016. – iznos od 1.323.415,97 kuna

UREĐENJE MJESNOG ODBORA GEROVO
razdoblje provedbe 2013
ukupan iznos projekta – 659.431,25 kn s PDV-om
izvođač radova: ZR „ZIDAR“ Makov Hrib, Prhutarska 12.
PILANSKA ULICA –KLAONIČKA ULICA – PARTIZANSKA ULICA – ULICA ŽRTAVA FAŠIZMA

POKROV PAVILJONA 3. I 4. DVORCA ZRINSKI
ukupan iznos projekta – 354.988,13 kn
udio Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – 216.000,00 kn
udio Grad Čabar – 138.988,13 kn
izvođač radova – Finvest corp d.d.

REKONSTRUKCIJA BIODISKA U TRŠĆU

Lokacijska dozvola za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Tršću je ishođena te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom. Ovim projektom predviđeno je vađenje postojeće opreme iz bazena, izvedba novih bazena i ugradnja novog uređaja. Projekt je kandidiran za sredstva Europske Unije IPARD- mjera 301 te je u tijeku evaluacija projekta.

PRIPREMA ZA IZGRADNJU BIODISKA U PREZIDU

Grad Čabar završio je pregovore u svezi zemljišta za izgradnju uređaja za pročišćavanje. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

SUSTAV ODVODNJE NASELJA GEROVO

Grad Čabar izradio je Idejni projekt za izgradnju cjelokupnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gerovo. Idejni projekt obuhvaća glavni gravitacijski kolektor kroz naselje Gerovo, crpne stanice i sekundarnu mrežu kolektora te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Ishođena je lokacijska dozvola te je u tijeku priprema javnog nadmetanja za glavni izvedbeni projekat.