Proračun grada Čabra za 2017. godinu i projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna grada Čabra za 2017. godinu

Financijska izviješća za proračun 2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2017. godinu

Preraspodjela sredstava proračuna grada Čabra za 2017. godinu