Idi na sadržaj

Prostorni plan Grad Čabar

Dokumenti
Javna rasprava
Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). Javna rasprava traje 15 dana. Početak javne rasprave je 20. studenoga 2023., a završetak 5. prosinca 2023. godine. Javni uvid u tekstualni i grafički dio Prijedloga Plana, moguć je u prostoru gradske uprave Grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2., Čabar, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 sati. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 28. studenoga 2023. godine u prostoru gradske vijećnice na adresi Narodnog oslobođenja 2., Čabar, s početkom u 17.00 sati.

DOKUMENTACIJA
Karta 1.
(II izmjena i dopuna plana)
Kartografski prikaz.
Karta 2.
(II izmjena i dopuna plana)
Kartografski prikaz.
Karta 3a.
Područja posebnih uvijeta korištenja, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
Karta 3b.
Područja posebnih ograničenja u korištenju, II izmjena i dopuna plana
Kartografski prikaz.
Karta 3c.
Područja posebnih ograničenja, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
Karta 3d.
Područja posebnih mjera i zaštite, II izmjena i dopuna plana
Kartografski prikaz.
Karta 4.1
Dijelovi administrativnih naselja Donji Žagari, Mandli, Okrivje, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
Karta 4.2
Dijelovi administrativnih naselja Kamenski Hrib, Plešce, Podstene, Požarnica, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
Karta 4.3
Dijelovi administrativnih naselja Zamost, Smrekari, Fažonci, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
Karta 4.4
Dijelovi administrativnih naselja Gerovo, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
Karta 4.5
Dijelovi administrativnih naselja Gerovski kraj, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
Karta 4.6
Dijelovi administrativnih naselja Hrib, skupina naselja, II izmjena i dopuna plana.
Kartografski prikaz.
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj