Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša
od katastrofa i velikih nesreća na području Grada Čabra

Plan zaštite i spašavanja za Grad Čabar

Plan civilne zaštite za Grad Čabar